Кузьміч Наталля Васільеўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт па спецыяльнасці “Літаратуразнаўства”, дацэнт кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі факультэта журналістыкі,

лаўрэат прэміі часопіса “Маладосць” за лепшы твор (1997 г.), лаўрэат прэміі Беларускага саюза літаратурна-мастацкіх крытыкаў (1999 г)., лаўрэат Рэспубліканскага творчага конкурсу Дзяржаўнага камітэта Рэспублікі Беларусь па друку (1999 г.), узнагароджана дыпломам аддзела па справах моладзі Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта за актыўную работу па рэалізацыі дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі ў горадзе Мінску, ганаровай граматай Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь (2006 г.), граматай Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, граматай рэдакцыі часопіса “Роднае слова”(2009 г.).

 

На факультэт журналістыкі прынята ў 2001 годзе на пасаду дацэнта кафедры сацыялогіі журналістыкі. На кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі працуе з верасня 2003 г. Да гэтага часу працавала загадчыкам аддзела крытыкі часопіса маладых літаратараў Беларусі “Першацвет”, вядучай праграмы “Кнігазбор” на Першым Нацыянальным тэлеканале, загадчыкам аддзела культуры газеты “Переходный возраст”.

Адукацыя: філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма кандыдацкай дысертацыі, прозвішча навуковага кіраўніка. “Маральна-этычныя пошукі ў сучаснай беларускай прозе” (навуковы кіраўнік – прафесар Д. Я. Бугаёў).

Якія курсы чытае: “Беларуская літаратура”.

Мае больш 300 публікацый у СМІ, больш за 100 навуковых публікацый.

Асноўныя публікацыі:

 1. Рэцэнзія: праблемы жанру // TERRA ALBA I. Праблемы беларускага літаратуразнаўства (Да 85-годдзя з дня нараджэння А. Куляшова) / Рэд. С.І. Даніленка і Я.Я. Іваноў, Рэдкал.: Я.І. Клімуць (адк. рэд.) і інш. – Мінск: “Маладзёжнае навуковае таварыства”, 2000. – С. 209 – 211.
 2. Эсэ “Балады каменя” Уладзіміра Караткевіча (мастацкае вырашэнне аўтарскай задумы) // Слово в культуре: Сб. научн. ст. В 2 ч. – Ч. 2: Слово и текст в философии, богословии, культурологи. Художественный текст в современном научном знании. Сучасныя напрамкі літаратуразнаўства і фалькларыстыкі / Под общ. ред. В.Н. Калмыкова, И.И. Морозовой. – Гомель: УО “ГГУ им. Ф. Скорины”, 2004. – С. 283 – 287.
 3. Жанр слова ў публіцыстычнай спадчыне Васіля Быкава // Да 80-годдзя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава: Зборнік навуковых артыкулаў / Рэдкал.: Л.В. Алейнік, З.І. Бадзевіч, У.В. Рагойша; Пад аг. рэд. Л.Дз. Сіньковай. – Мінск, 2005. – С. 112 – 117.
 4. Аповесць “Палескае лета” Міколы Капыловіча: праблема эстэтыкі стылю // Літаратурнае Палессе ў постацях і лёсах: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі 17–18 лістапада 2004 г., г. Мазыр. – Мазыр: УА МДПУ, 2005. – С. 120 – 123.
 5. Стылявая мадэль і яе мадыфікацыі на аснове ўнутранага маналогу ў аповесцях Барыса Сачанкі // “VII Навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу”: міжнародная навуковая канф. (2005, Гомель). Міжнародная навуковая канферэнцыя “VII Навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу”, 27 мая 2005 г.: [прысвеч. Сцяпану Некрашэвічу: матэрыялы] / рэдкал.: А.А. Станкевіч [і інш.]; М-ва адук. РБ, Гомельскі дзяржаўны ун-т імя Ф. Скарыны (Навук.-даслед. ін-т гісторыі і культ. усходнеслав. народаў). – Гомель: Гомельскі дзяржаўны ун-т імя Ф. Скарыны, 2005. – С. 229 – 231.
 6. Образ солнца в рассказах Ивана Пташникова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. № 787. Серія Філологія. Випуск 52. Харків, 2007 г. – С. 307 – 309.
 7. Рассказ: к проблеме формы и художественной формы // Филология в парадигме гуманитарных наук: традиции и современность: Материалы Междунар. науч.-теор. конф. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2008. – С. 134 – 138.
 8. Рассказы Яна Скрыгана: эволюция стиля // Концептуальные проблемы литературы: художественная когнитивность: Материалы ІІ Международной научной конференции (18–19 октября 2007). – Ростов на/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2008. – С. 165 – 170.
 9. Лирическая проза: герой и автор // Литературный персонаж как форма воплощения авторских интенций [Текст]: материалы Международной научной интернет-конференции (г. Астрахань, 20 – 25 апреля 2009 г.) / под ред. Г. Г. Исаева; сост.: Т. Ю. Громова, Д. М. Бычков. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2009. – С. 147 – 149.
 10. Аўтар-апавядальнік: ад самапазнання да самавыяўлення (на матэрыяле апавяданняў “Сена на асфальце” і “Смаленне вепрука” Міхася Стральцова) // Роднае слова. – 2009. – № 6. – С. 31 – 33.
 11. Матывы дарогі і памяці ў апавяданнях Вячаслава Адамчыка // Роднае слова. – 2009. – № 9. – С. 7 – 11.
 12. Художественное решение авторского замысла (на примере трех рассказов белорусских писателей) // Language and culture. – 2009. – № 2. – С. 117–119
 13. Некоторые особенности поэтики белорусского рассказа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. № 910. Серія Філологія. Випуск 60. Частина ІІ. – Харків, 2010 г. – С. 205–209.
 14. Горад і вёска ў апавяданнях Міхася Стральцова // Актуальні проблеми слов’янськоï філологïі. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. эб. наук. ст., відп. ред. В.А.Зарва. – Бердяньск: БДПУ, 2010 г. – Вип. ХХІІІ. – Ч. 1. – С. 171–179.
 15. Моральный идеал в рассказах Владимира Степана: поиск и художественное решение // Вестник Тюменского государственного университета. – 2011. – № 1. – С. 69–75.
 16. Вобраз сям’і ў апавяданнях Галіны Багданавай, Уладзіміра Сцяпана, Уладзіміра Клімовіча // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. ХХV. – 562 с. – С. 197–205.
 17. Рассказ И. Пташникова «Львы»: некоторые особенности поэтики // 3rd International Scientific Conference "Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development": Papers of 3rd International Scientific Conference. September 2-3, 2013, Stuttgart, Germany. – 100 р. – С. 58–59.
 18. Белорусский рассказ: на путях трансформации // The First International Conference on European Conference on Languages, Literature and Linguistics/ Proceedings of the Conference (April 14, 2014)/ Vienna, OR: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna. – 501 р. – С. 151–
 19. Модель художественного времени и концепция литературного произведения // European Science review. Scientific – 2014. – № 2 (March–April) / Vienna, OR: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna. – С. 157–159.
 20. Образ белоруса в рассказах Кузьмы Черного // Text. Literary work. Reader: materials of the II international scientific conference on May 20–21, 2014. – Prague: Vědesko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ». – 368 р. – С. 228–233.
 21. Антропоморфизм как художественная доминанта // Социосфера. – № 2. – 2018. – С. 73–77.
 22. Образ героя: пространственно-временная парадигма // Filologické vědomosti. – № 3. – 2018. – С. 17–19.
 23. Тождество образов и художественная манера писателя // Социосфера. – № 3. – 2018. – С. 66–70.

 

Кантакт: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

тел. +375-17-259-70-23 (кафедра)

 

Часнок Ірына Чаславаўна, кандыдат філалагічных навук, выкладчык кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі

Адукацыя: філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура” (2013 г.), магістратура БДУ па спецыяльнасці “Літаратуразнаўства” (2014 г.), аспірантура (2018 г.).

Прафесійная дзейнасць: працавала настаўнікам у ДУА “Сярэдняя школа № 161 г. Мінска”, малодшым навуковым супрацоўнікам філіяла Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры “Музей-дача Васіля Быкава”, выкладчыкам кафедры тэорыі і метадалогі журналістыкі ІЖ БДУ.

З 2017 г. – супрацоўніцтва з факультэтам павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі факультэта журналістыкі БДУ.

Тэма кандыдацкай дысертацыі, год і месца абароны, прозвішча навуковага кіраўніка: «Наратыўныя стратэгіі ў творах Максіма Гарэцкага і Кузьмы Чорнага» 2018 г., філалагічны факультэт БДУ , г. Мінск, навук. кір. – доктар філалагічных навук, прафесар Л. Д. Сінькова.

Грамадская дзейнасць: Беларуская інтэлектуальная гульня.

Навуковыя зацікаўленні: беларуская проза ХХ стагоддзя, сучасная паэзія, нараталогія, структуралізм, семіётыка, псіхалогія.

Дысцыпліны, якія выкладае:

“Беларуская літаратура к. ХІХ-20-х гг. ХХ стст.”;

“Беларуская літаратура 1920-1975-х гг.”;

"Беларуская літаратура 1975-2018 гг.";

"Псіхалогія крэатыўнага пісьма";

“Сучасны літаратурны працэс”;

"Факт і вымысел у мастацкай прозе".

 

Узнагароды:

Лаўрэат ХХІ Рэспубліканскага конкурсу навуковых работ студэнтаў (Тэма даследавання: “Наратыў і метанаратыў у прэцэдэнтных творах беларускай літаратуры ХХ ст.”, 2014 г.);

Дыплом ХХ Рэспубліканскага конкурсу навуковых работ студэнтаў за работу першай катэгорыі “Ускладненне наратыўнай арганізацыі ў творах М. Гарэцкага, К. Чорнага, В. Казько”.

Атрымала грант Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь аспірантам на 2016 г. Тэма даследавання: «Наратыўныя стратэгіі ў творах М. Гарэцкага і К. Чорнага».

Уключана ў банк дадзеных адоранай моладзі.

Агульная колькасць навуковых публікацый: больш за 40.

Публікацыі ў часопісах, уключаных у пералік навуковых выданняў ВАК Беларусі, і замежных навуковых выданнях:

 1. Часнок, І.Ч. Наратыўная стратэгія ў аповесці «Ціхая плынь» Максіма Гарэцкага / І.Ч. Часнок // Роднае слова. – 2014. – № 9. – С. 10-14.
 2. Часнок, І.Ч. Рэцэпцыя апавядальнай культуры Ф. М. Дастаеўскага ў рамане Кузьмы Чорнага «Сястра» / І. Ч. Часнок // Веснік БДУ – 2015. – № 2. – С. 20-24.
 3. Часнок, І.Ч. Нарацыя ў ранніх апавяданнях Кузьмы Чорнага // Журнал Белорусского государственного университета. Филология, 2017, №1. – С. 24-29.
 4. Часнок, І.Ч. Наратыўная арганізацыя аповесці Кузьмы Чорнага «Люба Лук’янская» / І.Ч. Часнок // Роднае слова. – 2017. – № 6. – С. 17-19.
 5. Часнок, І.Ч. Метанаратыўна акцэнтаваная наратыўная стратэгія ў рамане Кузьмы Чорнага «Пошукі будучыні» / І.Ч. Часнок // Полымя. – 2017. – №10. – С. 117-123.
 6. Часнок, І.Ч. Устаноўка на непрамое маўленне ў тэксце рамана Максіма Гарэцкага «Віленскія камунары» / І.Ч. Часнок // Acta Albaruthenica. Tom 13. – Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – С. 345 – 352.
 7. Часнок, І.Ч. Унутраная падзейнасць у рамане «Сястра» Кузьмы Чорнага / І.Ч. Часнок // Białorutenistyka Białostocka, т. 5. – Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013 – С. 319 – 330.
 8. Чеснок, И.Ч. Эволюция нарративной организации текста в белорусском романе ХХ в. (на примерах произведений Максима Горецкого, Кузьмы Черного, Виктора Козько). – Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. VI (168). – С. 324-331.
 9. Чеснок, И.Ч. Реализм и постмодернизм: нарративная организация романов М. Горецкого «Виленские коммунары» и А. Наварича «Литовский волк» // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 17. – Т. VII (175). – С. 440-447.
 10. Часнок, І.Ч. Асаблівасці нарацыі ў «Скарбах жыцця» М. Гарэцкага / І.Ч. Часнок // Acta Albaruthenica. Tom 16. – Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – С. 47-55.
 11. Часнок, І.Ч. Вялікая Айчынная вайна ў наратыўнай будове твораў «Млечны Шлях» Кузьмы Чорнага, «У тумане» Васіля Быкава / І.Ч. Часнок // Роднае слова. – 2014. – № 6. – С. 16-20.
 12. Часнок, І.Ч. Наратыўная рамана Кузьма Чорнага "Пошукі будучыні" / І.Ч. Часнок // Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. -- 2018. -- №2.
 13. Часнок, І.Ч. Інтэрферэнцыя летапіснай стылізацыі і раманнага аповеду ў "Камароўскай хроніцы" Максіма Гарэцкага / Ірына Часнок // Полымя. -- 2018. -- № 2. -- С. 138-141.

Навукова-метадычныя выданні:

     14. Часнок І.Ч. Семіятычная школа // Метадалогія літаратуразнаўчых даследаванняў: вучэб.-метад. матэрыялы для магістрантаў філал. фак. / Л.Д. Сінькова [і інш.]; пад рэд. Л.Д. Сіньковай. – Мінск: БДУ, 2016. – С. 81-92.

     15. Часнок І.Ч. Фармальная школа // Метадалогія літаратуразнаўчых даследаванняў: вучэб.-метад. матэрыялы для магістрантаў філал. фак. / Л.Д. Сінькова [і інш.]; пад рэд. Л.Д. Сіньковай. – Мінск: БДУ, 2016. – С. 60-70.

Артыкулы, тэзісы, матэрыялы канферэнцый:

     16.  Часнок, І.Ч. Ускладненне наратыўнай арганізацыі тэксту рамана Кузьмы Чорнага «Сястра» / І.Ч. Часнок // Карповские научные чтения: Сборник научных статей. Выпуск 7. Часть 2. – Минск: Белорусский дом печати. – БГУ, 2013. – С. 187-190.

     17. Часнок, І.Ч. Пісьменнік – аўтар – апавядач у рамане М. Гарэцкага «Віленскія камунары» // Зборнік навук. прац «Слова ў кантэксце часу». – Мінск, БДУ, 2014. – С. 119-127.

     18. Часнок, І.Ч. Ацэнка ідэі паўстання ў рамане Алеся Наварыча «Літоўскі воўк» // Паўстанне 1863-1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне: гісторыя і памяць: зб. навук. арт. Мінск: Беларуская навука, 2014. – С. 125-130.

     19. Часнок, І.Ч. Наратыўныя прыёмы ў рамане «Млечны Шлях» Кузьмы Чорнага / І.Ч. Часнок // Карповские научные чтения: Сборник научных статей. Выпуск 8. Часть 2. – Минск: «ИВЦ Минфина», 2014. – С. 286-290.

     20. Часнок, І.Ч. Мадэрнізацыя нашаніўскага метанаратыву ў аповесці Максіма Гарэцкага «Ціхая плынь» / І. Ч. Часнок // Карповские научные чтения: Сборник научных статей. Выпуск 9. Часть – Минск: РИВШ, 2015. – С. 262-265.

     21. Часнок, І.Ч. Экспрэсіянісцкі дыскурс у «Скарбах жыцця» М. Гарэцкага / Карповские научные чтения: сб. науч. ст. Вып. 10: в 2 ч. Ч. 2 / редкол.: А.И. Головня (отв. ред.) [и др.] – Минск: «ИВЦ Минфина», 2016. – С. 322-325.

     22. Часнок, І.Ч. Ускладненне наратыўнай арганізацыі ў тэкстах М. Гарэцкага, К. Чорнага, В. Казько / І. Ч. Часнок // Мова і літаратура ў ХХІ 20 стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання: матэрыялы ІІ Рэсп. навук.-практ. канф. маладых вучоных, Мінск, 22 сак. 2013 г. / адк. рэд.: П. І. Навойчык; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск: БДУ, 2013. – Мінск: БДУ, 2013.

     23. Часнок, І.Ч. Раман М. Гарэцкага «Віленскія камунары» ў асэнсаванні даследчыкаў беларускай літаратуры // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі: матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 24-26 кастр.2013 г. У 2 ч. Ч. 2 / пад рэд. Т.П. Казаковай. – Мінск: РІВШ, 2013. – С. 207-212.

     24. Часнок, І.Ч. Сучасны наратыў: іронія – сродак ад болю. (Раман Алеся Наварыча «Літоўскі воўк») / І.Ч. Часнок // Мир языков: ракурс и перспектива: материалы IV Междунар. науч. практ. конференции, Минск, 22 апреля 2013 г. / редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. редактор) [и др.]. – Минск: БГУ, 2013. – С. 395- 402. (Электронны зборнік).

     25. Часнок, І.Ч. «Сястра» і «Зямля» Кузьмы Чорнага: адметнасці наратыўнай будовы // Творчасць Аркадзя Куляшова ў дыялогу славянскіх літаратур: традыцыі, наватарства, нацыянальная адметнасць: мат. Міжнар. навук. канферэнцыі (да 100-годдзя з дня нараджэння Аркадзя Куляшова), Мінск, 29 студз. 2014 г. / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2014.

     26. Часнок, І.Ч. Разбурэнне метанаратыву ў аповесці В. Быкава «У тумане» / І.Ч. Часнок // Мир языков: ракурс и перспектива: материалы V Междунар. науч. практ. конф., Минск, 22 апреля 2014 г. / редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. редактор) [и др.]. Том I. – Минск: БГУ, 2014. – С. 249-255.

     27. Часнок, І.Ч. Наратыўныя стратэгіі ў беларускай прозе ХХ стагоддзя (на прыкладзе твораў М. Гарэцкага, К. Чорнага, В. Казько) / І.Ч. Часнок // Молодежь в науке – 2013: прил. к журн. «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі». В 5 ч. Ч. 5. Серия гуманитарных наук. – Мінск: Беларуская навука, 2014. – С. 94-99.

     28. Чеснок, И.Ч. Реализм и постмодернизм: нарративная организация романов М. Горецкого «Виленские коммунары» и А. Наварича «Литовский волк» / Чеснок И.Ч. // [Электронны рэсурс] http://www.philol.msu.ru/~istlit2014/pdfs/chesnok.pdf – Дата доступу: 15.05.2014.

     29. Часнок, І.Ч. Нарацыя ў ранніх раманах Кузьмы Чорнага / І.Ч. Часнок // Актуальные проблемы современной филологии и преподавания филологических дисциплин: сборник научных статей Международной научно- практической конференции, посвященной 100-летию МГУ им. А.А. Кулешова. 15-16 мая 2013 г. Могилев; МГУ им. А.А. Кулешова. – Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2013. – С. 329 – 331.

     30. Часнок, І.Ч. Наратыў Кузьмы Чорнага і Фёдара Дастаеўскага: узроўні рэцэпцыі. // Чацвёрты Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі: Працоўныя матэрыялы. Том 4. – Kaunas, Lithuenia, 2015. – С. 186-190.

     31. Часнок, І.Ч. Дэструкцыя рамантычнага нацыянальнага метанаратыву ў рамане А. Наварыча «Літоўскі воўк» // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання: матэрыялы ІІІ Рэсп. навук.-практ. канф. маладых навукоўцаў. – Мінск: БДУ, 2015. – С. 272-276.

     32. Часнок, І.Ч. Ускладненне наратыву ў творы М. Гарэцкага «Лявоніус Задумекус» // Максім і Гаўрыла Гарэцкія: жыццё і творчасць: (да 115-годдзя з дня нараджэння Гаўрылы Гарэцкага і 95-годдзя першага выдання «Гісторыі беларускай літаратуры» Максіма Гарэцкага): матэрыялы ХІІІ Гарэцкіх чытанняў, Мінск, 17 красавіка 2015 г. Дзярж. музей гісторыі бел. літ., Рэспубліканскі фонд імя братоў Гарэцкіх, Цэнтр даслаедав.бел. культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; Р. Гарэцкі (адказны рэдактар). – Мінск, 2015. – С. 190-196.

    33. Часнок, І.Ч. Наратыў і метанаратыў у прэцэдэнтных творах беларускай літаратуры ХХ стагоддзя // Сборник научных работ студентов Республики Беларусь «НИРС 2014» / редкол.: А.И. Жук (пред.) [и др.] – Минск: Изд. центр БГУ, 2015. – С. 433-436.

    34. Часнок, І.Ч. Падзейнасць у раманах К. Чорнага «Сястра» і «Зямля» // Мир языков: ракурс и перспектива: материалы VI Междунар. науч. практ. конф., Минск, 22 апреля 2015 г. / редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. редактор) [и др.]. Том V. – Минск: БГУ, 2015. − С. 83-89.

    35. Часнок, І.Ч. Інтэрферэнцыя паэтычнага і наратыўнага ў «Скарбах жыцця» М. Гарэцкага // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 750- годдзя са дня нараджэння Дантэ Аліг’еры і Уладзіміра Караткевіча: матэрыялы ХІІ Міжнар. навук. канф. – РІВШ, 2016. – С. 91-98.

    36. Часнок, І.Ч. Ацэнка рамана Кузьмы Чорнага «Сястра» ў літаратуразнаўстве // Журналістыка-2016: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 18-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 95-годдзю БДУ, 10- 11 літ. 2016 г. Мінск / рэдкал. С.В. Дубовік (адк. рэд.) [i iнш.] – Вып. 18. – Мінск: ААТ «Паліграфкамбінат імя Я. Коласа», 2016. – С. 429-432.

    37. Часнок, І.Ч. Дынаміка стылю Максіма Гарэцкага / Максім і Гаўрыла Гарэцкія: жыццё і творчасць (да 95-годдзя з дня нараджэння Галіны Максімаўны Гарэцкай і 50-годдзя вяртання на Беларусь Гаўрылы Іванавіча Гарэцкага): матэрыялы ХХІV Гарэцкіх чытанняў. Рэсп. фонд імя братоў Гарэцкіх, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі, Р. Гарэцкі (адк. рэд.) – Мінск, 2016. – С. 238-243.

    38. Часнок, І.Ч. Наратыўная стратэгія «Камароўскай хронікі» М. Гарэцкага / Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць: матэрыялы ХХV Міжнародных Гарэцкіх чытанняў. Рэсп. фонд імя братоў Гарэцкіх, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі, Р. Гарэцкі (адк. рэд.) – Мінск, 2017. – С. 174-179.

   39. Часнок, І.Ч. Матыў падзення ў паэтычным зборніку Віктара Жыбуля “Стапеліі” // Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ – ХХІ веков: сб. науч. ст. – Минск : РИВШ, 2014. – С. 299 – 302.

   40. Часнок, І.Ч. Матыў падзення ў сучаснай беларускай паэзіі (на матэрыяле зборнікаў В. Рыжкова, Н. Кудасавай, В. Жыбуля) ХІХ Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Журналістыка» – 2017. – С. 414-417.

   41. Часнок, І.Ч. Мастацкая вобразнасць у зборніку вершаў Віктара Жыбуля “Прыкры крык” (2001) / І.Ч. Часнок // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік / гал. рэд. Л. Д. Сінькова. – Вып. 9. – Мінск: БДУ, 2011. – С. 76-78.

   42. Часнок, І.Ч. Нарацыя ў творах Віктара Казько (на прыкладзе рамана “Хроніка дзетдомаўскага саду” і аповесці “Выратуй і памілуй нас, чорны бусел”) / І.Ч. Часнок // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік / гал. рэд. Л. Д. Сінькова. – Вып. 10. – Мінск: БДУ, 2012. – С. 108-112.

   43. Часнок, І.Ч. Наратыўная будова драматызаванай аповесці "Антон" М. Гарэцкага / Идеи. Поиски. Решения: сборник статей и тезисов ХІ Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов. Минск, 22 ноября 2017 г. В 7 ч. Ч. 6. / БГУ, Филологический фак., Кафедра английского языкознания. -- Минск: БГУ, 2018. -- С. 168-173.

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Локтевич Екатерина Вячеславовна, старший преподаватель кафедры литературно-художественной критики 

Образование: филологический факультет (специальность «Русский язык и литература», специализация «Литературоведение»), магистратура (специальность «Литературоведение») и аспирантура (специальность «Теория литературы. Текстология») Гродненского государственного университета им. Я. Купалы. Готовит к защите кандидатскую диссертацию «Феномен идейно-субъектной пограничности в русской и белорусской лирике начала XX века: сущность, генезис, особенности функционирования».

Какие курсы читает: «Русская литература», «Методология анализа художественного текста», «Литературно-художественное творчество».

Научные публикации: более 40 статей по проблемам теории и истории русской и белорусской лирики; монография «Субъектно-образная структура лирики З. Гиппиус и Тётки (А. Пашкевич) в контексте поэтики художественной модальности».

Область научных интересов: теоретическая и историческая поэтика; субъектно-образная структура лирики; компаративистика; художественная феноменология; психоаналитическое и гендерное литературоведение.

Список публикаций старшего преподавателя кафедры литературно-художественной критики Локтевич Екатерины Вячеславовны

Научные монографии:

 1. Локтевич, Е.В. Субъектно-образная структура лирики З.Гиппиус и Тётки (А. Пашкевич) в контексте поэтики художественной модальности : монография / Е.В. Локтевич. – Гродно : «ЮрСаПринт», 2016. – 214 с.

      Научные статьи:

 1. Локтевич, Е.В. Влияние Альтер-эго на формирование гендерной идео­логии (на примере жизни и творчества З.Н. Гиппиус) / Е.В. Локтевич // Лич­ность и общество: проблемы философии, психологии и социологии : сб. статей междунар. науч.-практ. конф. – Пенза : Приволжский Дом знаний, 2010. – С. 231–234.
 2. Локтевич, Е.В. Гендерная самоидентификация З.Н. Гиппиус. Ха­рак­те­ристика основных конструктов / Е.В. Локтевич // Психолого-педагогиче­ские проблемы личности и социального взаимодействия : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. – Пенза : Приволжский Дом знаний, 2010. – С. 139–141.
 3. Локтевич, Е.В. Гендерный конфликт в ранней лирике А.А. Барковой / Е.В. Локтевич // Автор как проблема теоретической и исторической поэтики: Сб. науч. ст. в 2 ч. / отв. ред. Т.Е. Автухович. – Минск : РИВШ, 2007. – Ч.2. – С. 78–83.
 4. Локтевич, Е.В. Гендерный метод исследования в литературоведении как междисциплинарный подход инновационного типа / Е.В. Локтевич // Актуальные проблемы современной гендерологии: Материалы 55-ой ежегодной научно-методической конференции преподавателей и студентов «Университетская наука - региону». – Москва-Ставрополь : Изд-во СГУ, 2010. Вып. 5. – С. 45–48.
 5. Локтевич, Е.В. Генезис и семантический потенциал параллелизмов в лирике А. Пашкевич (на примере сборника «Хрэст на свабоду») / Е.В. Лок­те­вич // Фальклор і сучасная культура : матэрыялы III Міжнар. навук.-практ. канф. : у 2 ч. / рэдкал.: І.С. Роўда [і інш.]. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2011. – Ч. 2. – С. 80–82.
 6. 6. Локтевич, Е.В. Генезис и особенности функционирования феномена идейно-субъектной пограничности в белорусской лирике начала XXв. (на примере поэзии М. Богдановича) / Е.В. Локтевич // Антропология времени : сб. науч. ст.: в 2 ч. / ГрГУ им. Я. Ку­палы; редкол.: Т.Е. Автухович (гл. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2017. – (в печати).
 7. 7. Локтевич, Е.В. Дуализм творческого метода А. Пашкевич (Тётки) (на при­мере сборника «Вершы 1903–1915 гадоў») / Е.В. Локтевич // Чтение: ре­цеп­ция и ин­терпретация : сб. науч. ст.: в 2 ч. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: Т.Е. Ав­тухо­вич (отв. ред) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2010. – Ч. 1. – С. 309–316.
 8. Локтевич, Е.В. Имплицитный параллелизм лирики З. Гиппиус 1901–1909 гг. в контексте религиозно-философских теоретизирований автора / Е.В. Локтевич // Русская литература: тек­сты и контексты : сб. науч. работ моло­дых филологов : в 2 т. / ред.: Julia Damm, Paweł Hoch, Marta Łukaszewicz, Joanna Piotrowska. – Warszawa : Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – Т. 2. – С. 117–126.
 9. Локтевич, Е.В. Индивидуализация семантической структуры вре­мени в лирике А. Пашкевич (Тётки) (на примере сборника «Скрыпка белару­ская») / Е.В. Локтевич // Поэтика и риторика диалога : сб. науч. ст. (к 60-ле­тию проф. Т.Е. Автухович) / ГрГУ им. Я. Купалы ; ред. кол.: И.С. Скоропа­нова [и др.] – Гродно: ГрГУ, 2011. – С. 322–328.
 10. Локтевич, Е.В. Интерпретация философии всеединства Вл. Соловь­ева в лирике З.Н. Гиппиус / Е.В. Локтевич // Система ценностей современ­ного об­щества : сб. материалов X междунар. науч.-практ. конф. : в 2 ч. / под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск, 2010. – Ч. 1. – С. 101–107.
 11. Локтевич, Е.В. Концепт «Судьба» в лирике А. Пашкевич / Е.В. Лок­те­вич // Культура в зеркале языка и литературы : материалы Второй между­нар. науч. конф., 14–15 апреля 2010 г. / отв. ред. Н.В. Ушкова ; М-во обр. РФ, Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. – Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – С. 278–284.
 12. Локтевич, Е.В. Мировоззренческая пограничность А.А. Блока: проблема интерпретации / Е.В. Локтевич // «Журналистика-2017 : состояние, проблемы, перспективы» : сб. материалов XІХ Международной научно-практической конференции, 16–17 ноября 2017 г. – Минск : БГУ. – (в печати)
 13. Локтевич, Е.В. О влиянии религиозно-философских воззрений на рус­скую и белорусскую лирику рубежа XIX–XX веков / Е.В. Локтевич // Но­вое в современной филологии : материалы IV междунар. науч.-практич. конф. (23.12.2011). – М. : Спутник, 2011. – С. 38–44.
 14. Локтевич, Е.В. О неосинкретизме субъектной организации русской лирики начала XX века (на материале поэзии А. Ахматовой, М. Цветаевой, А. Барковой) / Е.В. Локтевич // Литература : сб. науч. тр. ; Вильнюсский университет. – Вильнюс, 2015, 56/57 (2). – С. 90–96.
 15. Локтевич, Е.В. О причинах индивидуализации субъектной организации лирики З. Гиппиус 1901–1915 гг. / Е.В.Локтевич // «А иначе зачем на земле этой вечной живу…» : Художественный мир Б.Ш. Окуджавы : материалы Четвертых международных научных чтений «Калуга на литературной карте России». – Калуга, КГУ им. К.Э.Циолковского, 2014. – С. 170–175.
 16. Локтевич, Е.В. О реализации принципов неклассической поэтики в субъектной организации белорусской лирики начала XX века (на материале поэзии А. Пашкевич, А. Гаруна, Я.Купалы) / Е.В. Локтевич // Spotkania Humanistyczne : Międzynarodowy Interdyscyplinarny Rocznik Naukowy. – Siedlce : Instytut Filologii Polskiej I Lingwistyki Stosowanej UPH. – 2015. – Nr 4. – P. 99–110.
 17. Локтевич, Е.В. О семантическом потенциале звуко- и цветообозна­че­ний в лирическом произведении / Е.В. Локтевич // Перспективы развития со­временной филологии : материалы II междунар. науч. конференции, 20–21 ян­варя 2012 г. / Науч.-изд. центр «Открытие». – СПб. ; Петрозаводск : Петро­Пресс, 2012. – С. 22–25.
 18. Локтевич, Е.В. О системе ценностных ориентаций в русской и бе­ло­русской литературах рубежа XIX–XX веков / Е.В. Локтевич // Современная фи­лология: теория и практика [Текст] : материалы VI междунар. науч.-практич. кон­фе­ренции, г. Москва, 30–31 декабря 2011 г. / Науч.-инф. издат. центр «Ин­ститут стратегических исследова­ний». – М. : Спецкнига, 2011. – С. 183–187.
 19. Локтевич, Е.В. О сравнительно-сопоставительном исследовании ли­те­ратур (исторический и теоретический аспекты) / Е.В. Локтевич // Человеческий и профессиональный потенциал молодежи региона : мате­риалы Все­российской научно-практической конференции молодых ученых, аспиран­тов, студентов / под ред. В.В. Гаврилюк. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. – С. 496–501.
 20. Локтевич, Е.В. О сущности феномена идейно-субъектной пограничности в русской лирике начала XX века (на материале поэзии А. Блока, С. Городецкого, С. Клычкова) / Е.В. Локтевич // Вестник Южно-Уральского государственного университета : Серия 3, Лингвистика. – 2015. – С. 78–82.
 21. Локтевич, Е.В. Об эволюции образа лирического героя З.Н. Гип­пиус / Е.В. Локтевич // Кормановские чтения : статьи и материалы Межвуз. науч. конф. (Ижевск, апрель, 2009) / ред.-сост. Д.И. Черашняя. – Ижевск, 2009. – Вып. 8. – С. 161–168.
 22. Локтевич, Е.В. Образ автора как жертва цензуры : феномен идейно-субъектной пограничности в лирике А. Гаруна / Е.В. Локтевич // Мир в слове. Слово в мире (к 70-летию кафедры русской и зарубежной литературы ГрГУ) // ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол. : Т.Е. Автухович (ответ.ред.) [и др.]. – Гродно : «ЮрСаПринт», 2015. – С. 41–58.
 23. Локтевич, Е.В. Образ женщины как идея в лирике начала XX века (на примере поэтического творчества Зинаиды Гиппиус 1901–1915 годов) / Е.В. Локтевич // Kobiety w literaturze i społeczeństwie : Ujęcie feministyczno-gen­derowe; pod redakcją Walentyny Jakimiuk-Sawczyńskiej. – Białystok, – 2012. – C. 93–105. 
 24. Локтевич, Е.В. Образ «третьего» (св. Духа) как доминирующий субъ­ект сознания в лирике З.Н. Гиппиус / Е.В. Локтевич // Дискуссия. –  2010. – № 1. – С. 78–80.
 1. Локтевич, Е.В. Параллелизм мифологического и религиозного пла­нов в лирике З.Н. Гиппиус / Е.В. Локтевич // Дискуссия. – 2010. – № 2. – С. 83–84.
 2. Локтевич, Е.В. Принципы неклассической поэтики в субъектной организации русской лирики начала XX века (на материале поэзии В. Брюсова, З. Гиппиус, А. Блока) / Е.В. Локтевич // Известия Уральского федерального университета : Серия 2, Гуманитарные науки. – 2015, № 1 (136). – С. 208–214.
 3. Локтевич, Е.В. Проблема гендерной самоидентификации лириче­ского героя З. Гиппиус / Е.В. Локтевич // Автор как проблема теоретической и исто­рической поэтики : сб. науч. ст. : в 2 ч. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: Т.Е. Ав­тухович (отв.ред) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2008. – Ч. 2. – С. 18–26.
 4. Локтевич, Е.В. Ранняя лирика З. Гиппиус в контексте религиозно-фи­лософских теоретизирований автора / Е.В. Локтевич // Когнитивная по­этика : современные подходы к исследованию художественного текста : межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. Ж.Н. Маслова ; М-во обр. науки РФ, Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. – Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2011. – С. 95–105.
 5. Локтевич, Е.В. Религиозно-философские принципы построения картины мира в поэзии З. Гиппиус и Тётки 1901–1915 гг. / Е.В. Локтевич // Антропологические сдвиги переломных эпох и их отражение в литературе : сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 2 / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол. : Т.Е. Автухович (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2014. – С. 244–252.
 6. Локтевич, Е.В. Религиозно-философский аспект лирики З. Гиппиус в контексте культуры рубежа XIX–XX веков // Веснік ГрДУ імя Я. Купалы. Сер. 3, Філалогія, педагогіка, псіхалогія. – 2010. – № 2. – С. 59–66.
 7. Локтевич, Е.В. Религиозно-философский аспект лирики А.А. Барковой / Е.В. Локтевич // Анна Баркова: поэт и его время. Материалы второй международной научной конференции «Калуга на литературной карте России» – Калуга : КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2009. – С.184–189.
 8. Локтевич, Е.В. Самопрезентация лирического героя через природ­ную ипостась (на примере сравнительно-сопоставительного анализа лирики З. Гиппиус и А. Пашкевич (Тётки) / Е.В. Локтевич // Современные проблемы гу­манитарных и естественных наук [Текст] : материалы XIV междунар. науч.-практ. кон­ференции, 26–27 марта 2013 г. : в 2 т. / Науч.-инф. издат. центр «Ин­ститут стра­тегических исследований». – М. : Спецкнига, 2013. – Т. 1. – С.376–381.
 9. Локтевич, Е.В. Семантика «стихийной» символики в лирике З. Гип­пиус и А. Пашкевич (Тётки) : сравнительно-сопоставительный анализ / Е.В. Локтевич // Современная филология : теория и практика : материалы XI меж­ду­нар. науч.-практ. конф., Москва, 3 апреля 2013 г. / Науч.-инф. издат. центр «Ин­ститут стратегических исследований». – М. : Спецкнига, 2013. – С. 126–131.
 10. Локтевич, Е.В. Семантический потенциал символов «море», «волны» в лирике З. Гиппиус и А. Пашкевич (Тётки): сравнительно-сопостави­тельный ас­пект / Е.В. Локтевич // Актуальні проблеми слов’янської філології: Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. : в 3 ч. / гол. ред. В.А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. XXIV. – Ч. 3. – С. 260–270.
 11. Локтевич, Е.В. Символистская картина мира лирики З.Н. Гиппиус в религиозно-философском контексте / Е.В. Локтевич // Русская литература: тек­сты и контексты : сб. науч. работ молодых филологов : в 2 ч. / ред.: M.Łukaszewicz, J.Celmer, J. Piotrowska. – Warszawa : Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. – Ч. 1. – С. 183–191.
 12. Локтевич, Е.В. Система конструктов предметного мира лирики З. Гиппиус и А. Пашкевич (Тётки) как отражение религиозно-философских ав­торских воззрений / Е.В. Локтевич // Антропология литера­туры : методологиче­ские аспекты проблемы : сб. науч. ст. : в 3 ч. / ГрГУ им. Я. Ку­палы ; редкол. : Т.Е. Автухович (гл.ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2013. – Ч. 2. – С. 237–242.
 13. Локтевич, Е.В. Система параллелизмов фольклорного типа в ли­рике А. Пашкевич (на примере поэтического сборника «Скрыпка беларуская») / Е.В. Локтевич // Материалы междунар. науч. конф. «Кулешовские чтения». – Моги­лев, 2010. – С. 60–65.
 14. Локтевич, Е.В. Трансформация параллелизма в контексте феномена идейно-субъектной пограничности (на примере лирики А. Блока и М. Богдановича) / Е.В. Локтевич // Чистая образность : К 60-летию И.А. Каргашина. Сборник науч. трудов. – Калуга : Изд-во АКФ «Политоп», 2017. – С. 148–156.
 15. 39. Локтевич, Е.В. Трансформация параллелизма в лирике Зинаиды Гиппиус и Тётки (Алоизы Пашкевич) / Е.В. Локтевич // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія, журналістыка, педагогіка. – 2012. – № 2. – С. 11–15.
 16. Локтевич, Е.В. Цветопарадигма лирики З. Гиппиус и А. Пашкевич в гендерном дисплее культуры рубежа XIX–XX веков / Е.В. Локтевич // Гендер и проблемы коммуникативного поведения : сб. материалов четвертой междунар. науч. конф. – Новополоцк : ПГУ, 2010. – С. 238–242.
 17. Локтевич, Е.В. Цветосемантика лирического произведения как эт­ноп­сихологический уровень межкультурной коммуникации (на примере по­эти­че­ского творчества З. Гиппиус и А. Пашкевич) / Е.В. Локтевич // Мировое куль­турно-языковое и политическое пространство: взгляд через столетия : сб. мате­риалов II Всерос. (с международным участием) науч.-практ. конф. (1 июня 2010 г.) : в 2 т. / отв. ред. Е.В. Тихонова. – М. : РГСУ, 2010. – Т. 2. – С. 220–225.
 18. Локтевич, Е.В. Эволюция образа лирической героини А.А. Барковой / Е.В. Локтевич // Реальность-литература-текст : материалы Всероссийской научно-практической конференции «Калуга на литературной карте России» – Калуга : КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2007. – С. 288–293.
 19. Loktevich, С.V. About features of the subject and figurative sphere of the Russian lyrics of the turn of the XIX–XX centuries / C.V. Loktevich // Science and Education [Text]: materials of the III International research and practice confe­rence. Vol. I, Munich, April 25th – 26th, 2013 / publishing office Vela Verlag Waldkraiburg – Munich. – Germany, 2013. – P. 385–388.
 20. Loktevich, E.V. The idea of the tripartite structure of the world of Z. Gip­pius and religious philosophies of A. Paszkiewicz: typological convergence and iden­ti­ties / E.V. Loktevich // Science, Technology and Higher Education [Text]: mate­rials of the II international research and practice conference, Vol. I, Westwood, April 17th, 2013 / publishing office Assent Graphics communications – Westwood. – Canada, 2013. – P. 433–438.

 

 

Лысова Наталья Богдановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературно-художественной критики

Образование: факультет журналистики (специальность «Журналистика», специализация «Телевидение и радиовещание») Белорусского государственного университета, аспирантура в Институте искусствоведения, этнографии и фольклора (специальность «Искусствоведение») Академии наук БССР. Защита кандидатской диссертации «Принципы образной интерпретации. Белорусская литература и телевидение» (специальности «Белорусская литература» и «Киноискусство и телевидение») в Совете Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка»). Кандидат филологических наук. Доцент культурологии.

Какие курсы читает: «Русская литература», «Миф и культура», «Мировой кинопроцесс и фестивальное движение».

Научные публикации: более 50 статей по проблемам теории и истории белорусской литературы и культуры; учебно-методический комплекс «Сучасная беларуская літаратура» (изд.:ПГУ, 2009.- 196 с.).

Область научных интересов: идейно-тематическая и формально-стилистическая проблематика современной белорусской литературы, тенденции развития современной культуры.

Список научных статей:

 1. Якімова, Н.Б. Літаратурны тэлевізійны тэатр// Літаратура і мастацтва Беларусі. Энцыклапедыя ў 5 т.: Беларуская энцыклапедыя. - Т.3, 1986. - С.278.
 2. Якімова, Н.Б. Тэлеальманах. Тэлевечар. Тэлеклуб. Тэлелекторый// Літаратура і мастацтва Беларусі. Энцыклапедыя ў 5 т.: БелСЭ - Т.5, 1987. - С.321-324.
 3. Якімова, Н.Б. Тэлечасопіс// Літаратура і мастацтва Беларусі. Энцыклапедыя ў 5 т.: БелСЭ - Т
 4. Лысова, Н.Б. Молодёжь и современная экранная культура // Молодёжь в современной культуре.- Материалы республиканской конференции, БГПИ (Брест), 1992.- С.116-119.
 5. Лысова, Н.Б. Культурология и её место в структуре современного знания // Гуманізацыя адукацыі: сучасная канцэпцыя і практыка/ Тэзісы дакладаў Рэспубліканскай навукова-метадычнай канферэнцыі.- Мн.: Нацыянальны інстытут гуманітарных навук, 1994.- С.170-172.
 6. Лысова, Н.Б. Што гэта – мастацтва кіно// Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1994, №№6- С.62-65.
 7. Лысова, Н.Б. Складаемыя кінамовы: рух на экране// Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1994, №7- С.60-64.
 8. Лысова, Н.Б. “Фабрыка мрояў», або ілюзорная прырода экраннага відовішча// Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1994, №8- С.41-44.
 9. Лысова, Н.Б. Дакументальная прырода экраннага відовішча// Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1994, №9- С.41-45.
 10. Лысова, Н.Б. Гучанне “вялікага нямога” // Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1994, №10- С.32-37.
 11. Лысова, Н.Б. Гук у кіно, ці расказ аб тым, як “вялікі нямы” загаварыў, заспяваў і… замаўчаў// Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1994, №11-С.38-43.
 12. Лысова, Н.Б. Міфалогія чорна-белага кіно// Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1994, №12- С.45-49.
 13. Лысова, Н.Б. Складаемыя кінамовы: колер на экране// Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1995, №1 -С.44-47.
 14. Лысова, Н.Б. Праблемы ўспрымання вялікага экрана// Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1995, №2 -С.40-43.
 15. Лысова, Н.Б. Няхай жыве кіно! Ці якім будзе яно заўтра // Народная асвета.- Мн.: Навука і тэхніка, 1995, №3 -С.71-78.
 16. Лысова, Н.Б. Апавяданні В.Ластоўскага “Прывід” і “Лабірынт” у кантэксце сусветнай літаратуры// Беларусіка=Albaruthenica.- Мн.: Фонд імя Ф.Скарыны, 1995.- С.330-334.
 17. Лысова, Н.Б. Имя нации в контексте государственного самоопределения // Наука, культура и образование в развитии общества и становлении государственности Беларуси / Материалы республиканской научной конференции.- Мн.: Белорусский государственный технологический университет, 1995.- С.47-49.
 18. Лысова, Н.Б. Тенденции развития современных средств массовой коммуникации // Великие преобразователи естествознания: А.С.Попов / Материалы XI Республиканских научных чтений.- мн.: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 1995.- С.56-58.
 19. Лысова, Н.Б. Да пытання аб традыцыі беларускай нацыянальнай культуры // Полацк: карані нацыянальнай культуры. Полацкая зямля як сацыякультурная прастора ўзнікнення і развіцця беларускага этнасу і нацыянальнай дзяржаўнасці / Матэрыялы міжнароднай канферэнцыі.- Полацк, 1996.- С.181-185.
 20. Лысова, Н.Б. Культурология как новый образ научного познания // Проблемы методологического мышления в современном философском и естественнонаучном образовании/ Материалы научной конференции.- Брест: Брестский государственный университет, 1996.- С.51.
 21. Лысова, Н.Б. Трактоўка беларускага нацыянальнага характара ў сучасным мастацкім тэксце // Философия понимания и современные социально-гуманитарные исследования.- Брест: Брестский государственный университет, 1997.- С.155-160.
 22. Лысова, Н.Б. Мифологические традиции современной белорусской литературы // Возрастание социальных функций науки и техники в современном обществе/ Материалы республиканской научно-практической конференции.- Мн.: Академия аграрных наук РБ, 1997.- С.120-122.
 23. Лысова, Н.Б. Нацыянальны характар як вобразнае ўвасабленне этнічнага // Чалавек. Этнас. Тэрыторыя. Праблемы развіцця заходняга райёна Беларусі/ Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі.- Брэст, 1998.- С.48-51.
 24. Сучасная беларуская культура. Вопыт тыпалагічнага вызначэння // 480 год беларускага кнігадрукавання. Матэрыялы Трэціх Скарынаўскіх чытанняў/ гал.рэд.А.Мальдзіс і інш. - Мн.: Белнавука, 1998. – С.176-180.
 25. Лысова, Н.Б. Культурология, как ответы на запросы социума // Обществоведение в системе современного высшего образования: Новые концепции, подходы в теории, методологии и методике преподавания. Тезисы республиканской научной конференции.- Мн.: БГРУ им. М. Танка. – Ч.2, 1999.- С.113-114.
 26. Лысова, Н.Б. Мазахісцкая тэма ў беларускай мастацкай культуры як вобразнае вырашэнне нацыянальнай праблемы // Весці Полацкага дзяржаўнага універсітэта. Гуманітарныя навукі.- Новаполацк, 2000.- С.44-47.
 27. Лысова, Н.Б. Человек в культуре: опыт семиотического прочтения образов Мераба Мамардашвили// Философы ХХ века. Мераб Мамардашвили/ Материалы республиканских чтений-3. – Мн.: Метод.-издательский центр РИВШ БГУ, 2000.- С.126-128.
 28. Лысова, Н.Б. “Эдипов комплекс” і “Не убий”. Аб некаторых асаблівасцях айчыннай культуры// Проблемы истории литературы. Вып.10.- М.: Московский государственный открытый педагогический университет, 2000.- С.112-116.
 29. Лысова, Н.Б. “Деревенская” проза сегодня. Сравнительный анализ рассказов В.Адамчика и В.Распутина// Беларуска-руска-польскае супастаўленне. Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Культуралогія / Матэрыялы V міжнароднай навуковай канферэнцыі.- Віцебск: ВДУ імя П.Машэрава, 2000.- С.153-154.
 30. Лысова, Н.Б. Прастора літаратурнага міфа. Да пытання вывучэння хранатопа беларускай літаратуры// Проблемы истории литературы. Вып.11.- Москва: Московский государственный открытый педагогический университет, 2000.- С.99-102.
 31. Лысова, Н.Б. У пошуках часу. Да пытання аб нацыянальным самавызначэнні // Проблемы истории литературы. Вып.14.- Москва: Московский государственный открытый педагогический университет, 2001.- С.187-191.
 32. Лысова, Н.Б. Экранная інтэрпрытацыя твораў Уладзіміра Караткевіча: жанравая своеасаблівасць// Уладзімір Караткевіч і сучаснасць.- Новаполацк, 2001.- С.162-168.
 33. Лысова, Н.Б. Зарубежная литература на белорусском экране. Культурологический аспект //Проблемы истории литературы. Вып.15.- Москва-Новополоцк, 2002.- С.210-217.
 34. Лысова, Н.Б. Вобраз Ефрасінні Полацкай ў сучаснай паэзіі. Спроба культуралагічнага аналіза //Вестник Полоцкого государственного университета. Гуманитарные науки.- Новополоцк, 2002, №1.- С.21-25.
 35. Лысова, Н.Б. Пераклады А.Мінкіна верашў Э.А.По як творы беларускай літаратуры //Проблемы истории литературы. Сборник статей. Выпуск восемнадцатый.- Москва-Новополоцк, 2003.- С.317-325.
 36. Лысова, Н.Б. Паэт і Бог. Хрысціянскія матывы паэзіі Анатоля Сыса //Вестник Полоцкого государственного университета. Гуманитарные науки.- Новополоцк, 2004, №10.- С.85-88.
 37. Постмодернизм в современной белорусской литературе //Вестник Полоцкого государственного университета. Гуманитарные науки.- Новополоцк, 2004, №3.- С.61-65.
 38. Лысова, Н.Б. Замежная літаратура і беларускае кіно (культуралагічны аспект)// Беларусіка=Albaruthenica. Кніга 28. Дыяспара. Культуралогія. Гісторыя. Матэрыялы IV Міжнароднага кангрэса беларусістаў “Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін”. - Мн.: “Голас Радзімы”, 2006.- С.170-177.
 39. Лысова, Н.Б. Міфалогія ў новай беларускай паэзіі. Спроба культуралагічнага аналізу вершаў А.Хадановіча Вестник Полоцкого государственного университета. – Новополоцк, 2006, №1.- С.122-125.
 40. Лысова, Н.Б. Яна і Яно ў паэзіі У.Арлова. Спроба стылістычнага вызначэння // Белорусская литература и мировой литературный процесс.- Полоцк: ПГУ, 2007. Вып.2/ Под ред.проф. Гугнина А.А.- С.100-105.
 41. Лысова, Н.Б. Сімвалічная прастора паэзіі В.Шніпа// Вестник Полоцкого государственного университета. Гуманитарные науки.- Новополоцк, 2008, №7.- С.158-161.
 42. Лысова, Н.Б. Цяжкія пошукі шчасця герояў Альгерда Бахарэвіча, альбо новыя суб’екты сучасных твораў / Лысова Н.Б. // Выяўленча-мастацкія, арганізацыйныя і ідэалагічныя праблемы сучаснай беларускай літаратуры ў яе сувязях з грамадскімі практыкамі.- Матэрыялы рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі. Мінск, 19-20 мая 2009 г.- Мінск: выд. “Права і эканоміка”, 2009.- С.304-310.
 43. Лысова, Н.Б. Тэма снабачанняў у беларускай літаратуры, або сучасны варыянт метафізічнай паэзіі/ Лысова Н.Б. // Вестник ПГУ. 2010, №1.- с.115-119.
 44. Лысова Н.Б. Дыскурс культурнай шматстайнасці, альбо новы метад літаратурнага аналізу беларускай літаратуры/ Лысова Н.Б. // Вестник ПГУ. 2011, №2.- с.14-18.
 45. Лысова Н.Б., Як жыць у літаратуры, альбо асаблівасці стылістыкі адной новай кнігі/ Лысова Н.Б. // Контексты мировой литературы: Новополоцк, ПГУ. 2011.- С.281-284.
 46. Лысова, Н.Б. Чалавек на росстанях культуры XXI ст.: Пошукі нацыянальнага героя/ Н.Б.Лысова // Вестник Полоцкого государственного университета. 2011, №7.- С.100-104.
 47. Лысова, Н.Б. Рэлігійныя вобразы ў сучаснай беларускай літаратуры. Спроба тыпалагізацыі// Вестник ПГУ. 2012, №7.- с.139-144.
 48. Лысова, Н.Б. “Няма паэта ў сваёй Айчыне – а можа, Айчыны ў паэта няма”. Адлюстраванне нацыянальнай самасвядомасцi ў рускамоўнай паэзii Беларусi / Лысова Н.Б. // Вестник ПГУ.Серія Е., 2015, №7.
 49. Лысова, Н.Б. Гістарычная проза Людмілы Рублеўскай: да характарыстыкі жанру Вестник ПГУ, 2013, №10.- С.12-17.
 50. Лысова, Н.Б. Пераасэнсаванне антычных міфаў у сучаснай беларускай прозе, або Новыя рысы “нацыянальнай катастрофы” Вестник ПГУ. 2014, №10.- с.46-50.
 51. Лысова, Н.Б. Сучасная гістарычная мастацкая проза: на прыкладзе прозы Людмілы Рублеўскай// Романовские чтения – 10, посвященные 80-летию со дня основания исторического факультета : сб. статей Международной науч. конференции / под общ. ред. И. В. Шардыко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2015.
 52. Лысова, Н.Б. Роля пейзажу ў творах Васіля Быкава: спроба вызначэння прасторы даследавання// Вестник ПГУ. Сер.А., 2016, №2.- с.99-102.
 53. Лысова, Н.Б. Дакументальная ўтопія: аксюмаран або «цёмнае святло». Нататкі пра творчасць Святланы Алексіевіч. // Вестник ПГУ. Сер.А., 2016, №2.- с.89-94.
 54. Лысова, Н.Б. «Хвілінка» з савецкіх гадоў жыцця ў кантэксце філасофіі старажытных часоў, або вобразы часу ў рамане Ігара Бабкова/ Н.Б.Лысова// Антропология времени: сб.науч.ст. В 2 ч. Ч.1/ гр.ГрГУ им.Я.Купалы; редкол.: Т.Е.Автухович (гл.ред.)[и др.].- Гродно: ГрГУ, 2017. - С.187-194.
 55. Лысова, Н.Б. Дакументальная ўтопія: нататкі пра творчасць Святланы Аляксеевіч у кантэксце літаратурна-мастацкага працэсу // Экран. Наука. Жизнь: к 80-летию доктора искусствоведения, профессора О.Ф.Нечай/ Национальная академия наук Беларуси; Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси; сост. Н. А. Агафонова; научн. ред. А.В. Красинский.- Минск: Беларуская навука, 2017.- С.253-267.
 56. Лысова, Н.Б. З пачатку была мова, або тэма мовы ў творах сучаснай беларускай літаратуры // Вестник Полоцкого государственного университета. – 2017. Серия А, №10. – С.101-106.
 57. Лысова, Н.Б. Маленькі чалавек у краіне гулівераў. Канцэпцыя гісторыі нацынальнай культуры ў рамане А.Бахарэвіча «Белая муха, забойца мужчын»// Вестник Полоцкого государственного университета. – 2017. Серия А, №2. – С.100-106.
 58. Лысова, Н.Б. Влияние эстрады на современный белорусский театр в условиях нового социально-культурного контекста // Вестник Полоцкого государственного университета. – 2017. Серия Е, №7. – С.111-116.

ЦІМОШЫК Ларыса Іванаўна – старшы выкладчык кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі

Узнагароджана ганаровымі граматамі Міністэрства культуры (2002) і Міністэрства інфармацыі (2002), Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь (2012). Член Саюза журналістаў Беларусі.

У 1987—1992 гг. вучылася на факультэце журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. З 1992 г. – праца ў рэдакцыі газеты "Звязда" (аддзел культуры). Аўтар больш чым 1000 публікацый у СМІ: праблемных артыкулаў на тэмы культуры, аглядаў, рэцэнзій, эсэ, творчых партрэтаў. У 2008 г. стала выкладаць у Інстытуце журналістыкі БДУ такія курсы, як "Праблемы літаратуры і мастацтва ў СМІ", "Аглядальнік па культуры", "Культурастваральная дзейнасць СМІ".

Асноўныя працы:
1. Культурастваральная функцыя прэсы ва ўмовах сучаснай медыятрансфармацыі // Веснік БДУ. Сер. 4 Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2012. – № 3.
2. Культмассовая работа в журналистике // Массовая культура и журналистика. Выпуск 3: Сб. научных трудов под ред. Л.П. Саенковой. – Минск, 2012. – 159 с. – С. 138–148.
3. Культурная памяць як сведчанне спеласці нацыі // СМИ и современная культура: к 90-летию заслуж. деятеля науки Респ. Беларусь, д-ра филол наук, проф. Ефросиньи Леонидовны Бондаревой: сб. науч. тр. / под общ. ред. Л.П. Саенковой. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – 618 с. – С. 573–582.
4. Шлях ад чыстых жанраў жа жанравых гібрыдаў у штодзённых рэспубліканскіх газетах // Трансформация жанров в литературно-художественной критике. Выпуск 4: Сб. научных трудов под ред. Л.П. Саенковой. – Минск, 2013. – 158 с. – С. 106–115.

Контакты: тел. раб. +375-17-259-70-24

Вверх