Доктор филологических наук, профессор кафедры международной журналистики

В 1973 г. закончила филологический факультет Белорусского государственного университета. В 1977 г. – аспирантуру Института литературы Академии наук БССР. С 1998 г. работает на факультете журналистики БГУ. С 2003 г. по 2018 г. возглавляла кафедру зарубежной журналистики и литературы. С. 2019 г. -- профессор кафедры международной журналистики.

В 1989 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Становление нового героя в беларусской советской прозе 20-х годов ХХ в.». В 2003 г. защитила докторскую диссертацию по теме «Паэтыка лірызму ў беларускай прозе”.

Награды:

- Медаль “За доблестный труд” (1971).
- Почетная грамота БГУ (2001).
- Почетная грамота Министерства образования (2004).
- Почетная грамота Министерства информации (2006).

 

Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations

 

Спіс апублікаваных навуковых прац


Вучэбныя дапаможнікі:

1. Средства массовой информации США: творческие методы и приемы написания новостей / Саченко, И.И., Дасаева, Т.Н., Конев, Е.Ф. // Минск: БГУ. – 2008. – 124 с.
2. Беларуская літаратура ў кантэксце часу: літаратурныя артыкулы, рэцэнзіі, эсэ: вучэбна-метадычны дапаможнік / Дасаева Т.М. – Мінск: БДУ, 2011. – 258 с.
3. Теория и практика зарубежной журналистики: пособие для студентов Института журналистики БГУ, обучающихся по специальности 1-23 01 09 «Журналистика международная». В 3 ч. Ч. 1 / Конев Е.Ф., Саченко И.И., Дасаева Т.Н. – Минск : БГУ, 2012. – 95 с.

4. Беларуская літаратура ХХ – пачатку ХХΙ стагоддзя: вучэб. дапам. / Т.М. Дасаева. – Мінск: РИВШ, 2016. – 264 с.

Артыкулы ў навуковых зборніках:

1. “Чуе на гук і на вобмацак роднае слова…” (Галіна Гарэцкая: лёс і творчасць) // Жыццём і словам прысягаючы…: да 90-годдзя М.Я. Цікоцкага : зб. навук. прац / пад агульн. рэд. В.І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012. – С. 126-138.
2. Маральная змястоўнасць таленту (Янка Брыль) і Міхась Стральцоў / Дасаева Т.М. // СМИ и современная культура: к 90-летию заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь, доктора филол. Наук, профессора Ефросиньи Леонидовны Бондаревой : сб. научн. ст. / под общей ред. Л.П. Саенковой. – Минск : Изд. центр БГУ, 2012. – С. 164–169.
3. Беларусь – Казахстан: идеология евразийского партнерства / Дасаева Т.Н., Залесский Б.Л. // Идеология белорусского государства в процессе формирования личности специалиста : сб. статей / Под ред. О.Г. Слуки (гл. ред.) [и др.] – Минск : БГУ, 2012. – С. 38–48.

Артыкулы ў часопісах:

1. Журналистика глобального сообщества / Дасаева Т.Н., Залесский Б.Л. // Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2011. – № 1. – С. 61-64.
2. Инновационные аспекты подготовки журналистов-международников. Новые учебные курсы Института журналистики БГУ / Дасаева Т.Н., Залесский Б.Л. // Народная асвета. – 2011. – № 12. – С. 6-9.
3. Международная экономическая журналистика Беларуси: трансформация понятия, направления практического воплощения / Дасаева Т.Н., Вальковский М.А. // Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2012. – № 1. – С. 99–102.
4. Захавальніца духоўных скарбаў роду Гарэцкіх / Дасаева Т.М. // Роднае слова. – 2012. – № 1. – С. 9-14.
5. Якуб Колас і Максім Гарэцкі / Дасаева Т.М. // Роднае слова. – 2013. – № 2. – С. 13–16.

6. Яднанне друкаваным словам (журналісцкая дзейнасць Максіма Гарэцкага) // Веснік БДУ. – Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2016. – №3. – С. 80-90.

Матэрыялы і тэзісы канферэнцый:

1. 3 павагай да творчасці (Літаратурныя партрэты Алены Васілевіч) / Дасаева, Т.М. // Журналистика. Искусство. Критика. Материалы научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки Республики Беларусь Е.Л. Бондаревой. -- Минск: БГУ, 2008. -- С. 60-63.
2. Асаблівасці працы журналіста-міжнародніка ў агенцтве тэлевізійных навін Першага канала / Дасаева, Т.М. // Журналістыка-2008: стан, праблемы і перспектывы. Матэрыялы 10-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 11-12 снежня 2008 г. / Рэд. кал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. -- Мінск, 2008. -- С. 197-199.
3. Асвятленне ў беларускіх СМІ праграмы “Усходняе партнёрства” / Дасаева Т.М. // Журналістыка-2009: стан, праблемы, перспектывы. Матэрыялы 10-ай Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 65-годдзю факультэта журналістыкі БДУ, 3-4 сн. 2009, Мінск / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Вып. 11. – Мінск: БДУ, 2009. – С. 187-191.
4. Рэаліі і перспектывы фарміравання Мытнага саюза ў адлюстраванні беларускіх друкаваных СМІ / Дасаева Т.М. // Журналістыка-2010 : Матэрыялы 12-ай Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. 8-9 сн. 2010 г., Мінск. – Рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) ( і інш.). – Вып. 12. – Мінск: БДУ, 2010. – С. 137-140.
5. Лірызм у эстэтычнай сістэме Якуба Коласа – спавядальніка / Дасаева Т.М. // Куляшоўскія чытанні : Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. У дзвюх частках. Частка 1. 29-30 красавіка 2010 г., г. Магілёў. – Магілёў, 2010. -- С. 244-250.
6. Асвятленне каляровых рэвалюцый у арабскім свеце (на прыкладзе Лівіі) у расійскіх і беларускіх друкаваных СМІ / Дасаева Т.М. // Журналістыка-2011 : стан, праблемы, перспектывы: Матэрыялы 13-ай Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. прысвечанай 90-годдзю БДУ, 8-9 сн. 2011 г., Мінск / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Вып. 13. – Мінск: БДУ, 2011. – С. 148-152.
7. З любоўю і павагай да чалавека (партрэт сучасніка на старноках газеты “Слуцкі край”) / Дасаева Т.М. // Рэгіянальныя СМІ ў сучаснай інфармацыйнай прасторы: Матэрыяла Рэсп. навук.-практ. семінара, 2-3 чэрв. 2011 г., Мінск / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. – С. 188-193.
8. Инновационные аспекты подготовки журналистов- международников в высшей школе / Дасаева Т.Н., Залесский Б.Л. // Методика преподавания журналистских дисциплин. Международная научн-практическая конференция. Оренбург, 3-5 окт. 2011 г. : программа и тезисы докладов / сост. С. С. Распопова; Московский госуд. ун-т им. М. В. Ломоносова, фак. журналистики; Оренбургский пед. ун-т, филол. фак. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2011. – С. 36-37.
9. Внедрение в учебный процесс образовательных стандартов нового поколения (на примере специальности 1-23 01 09 "Журналистика международная") / Т.Н. Дасаева // Международная журналистика-2012: современное состояние и направления развития: Материалы Междунар. научн.-практ. конф., 17 февр. 2012 г., Минск / под общей ред. Т. Н. Дасаевой; – Минск: Изд. Центр БГУ, 2012. – С. 48-53.
10. Из учебной аудитории – на трибуну конференции / Т.Н. Дасаева // Рекламно-медийная поддержка белорусского экспорта: состояние, проблемы, перспективы: материалы кафедральной студенческой научно-практической конференции, 29 февр. 2012 г. – Минск: БГУ, 2012. – С. 7-10.
11. Приоритетные направления деятельности кафедры зарубежной журналистики и литературы / Т.Н. Дасаева // Международная журналистика-2013: глобализация информационного пространства : материалы Второй Междунар. науч.-практ. конф., 20 февр., 2013 г., Минск / под общ. ред. Т.Н. Дасаевой. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С. 78–86.

12. Международно-правовой аспект деятельности журналистов в зонах конфликтов / Т.Н. Дасаева //Журналістыка-2014: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 16-й Міжнар. навук.-практ. канф., 4–5 сн. 2014 г., Мінск / рэдкал. : С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 16. – Мінск: БДУ, 2014. – С. 223-227.

13. Новыя парадыгмы міжнароднай журналістыкі абумоўленыя ўтварэннем Еўразійскага эканамічнага саюза // Международная журналистика – 2015: формирование информационного партнерства от Владивостока до Лиссабона и медиа: материалы ΙV Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19 февр. 2015 г./ сост. Б.Л. Залесский; под общ. ред. Т.Н. Дасаевой. – Минск; Изд. центр БГУ, 2015. – С. 91-95.
14. Роля міжнародных навукова-практычных канферэнцый ва ўдасканаленні падрыхтоўкі журналістаў-міжнароднікаў// Журналістыка – 2015: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 17-й Міжнар. навук.-практ. канф., 12-13 ліст. 2015 г., Мінск/ рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2015. – С. 203-207.

15. Новыя парадыгмы міжнароднай журналістыкі абумоўленыя ўтварэннем Еўразійскага эканамічнага саюза // Международная журналистика-2016: турбулентность межгосударственных отношений и медиа : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. Минск, 18 февр. 2016 г. / сост. Б. Л. Залесский; под общ. ред. Т. Н. Дасаевой. – Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – С. 47-57.

16. Цішка Гартны і “Наша ніва” // Філасофія нацыянальнай медыяпрасторы (да 110-годдзя выхаду газет “Наша доля” і “Наша ніва”) : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 21 кастр. 2016 г. / пад агул. рэд. Д.М. Драздова. – Мінск, 2016. – С.42-45.

17. Міжнародная дзейнасць Рэспублікі Беларусь у галіне культуры ў асвятленні спецыялізаванага выдання // Журналістыка-2016: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 18-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 95-годдзю БДУ, 10-11 ліст. 2015 г., Мінск / рэдкал. : С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 18. – Мінск, 2016. – С. 224-230.

18. Международная жизнь в корпоративных СМИ: жанровые особенности // Корпоративная пресса в условиях конвергенции СМИ и глобализации информационного пространства: материалы круглого стола, Минск, 16 марта 2017 г. / редкол. С. В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – Минск. Изд. центр БГУ, 2017 – С. 30-32.

19. Евразийский экономический союз: проблемы и перспективы (по материалам газеты «СБ. Беларусь сегодня» // Международная журналистика – 2017: идея интеграций и медиа: материалы VI Междунар. научн.-практ. конф., Минск, 16 февр. 2017 г. / сост. Б. Л. Залесский; под общ. ред. доктора филол. наук Т. Н. Дасаевой. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2017. – С.83-89.

20. Міжнародная праблематыка ў газеце «Звязда» // Медиапространство Беларуси: история и современность (к 100-летию газеты «Советская Белоруссия»): материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20 окт. 2017 г. / редкол.: С. В. Дубовик (отв. ред.) [и др.] – Минск. Изд. центр БГУ, 2017 – С. 54-57.

21. Миролюбивая внешняя политика Республики Беларусь в условиях усиливающейся экономической глобализации (по материалам газеты «СБ. Беларусь сегодня») // Журналістыка – 2017: стан, праблемы и перспектывы: матэрыялы 19-й Міжнар. навук-практ. канф., 16-17 ліст. 2017 г., Мінск / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 19. – Мінск:БДУ, 2017. – С. 180-184.

22. Творчая індывідуальнасць Максіма Багдановіча ў асэнсаванні Максіма Гарэцкага // Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (прысвячаецца літаратурна-мастацкай і навуковай дзейнасці братоў Гарэцкіх чытанняў, Мінск, 22 чэрв. 2017 г. / Дзярж. музей гісторыі бел. літ., Рэсп. фонд імя братоў Гарэцкіх, Цэнтр. даслед. беларус. культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, рэдкал.: Р. Гарэцкі (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: РІВШ, 2017. – С. 82-88.

23. Формирование положительного имиджа межгосударственных интеграционных объединений // Международная журналистика-2018: глобальные вызовы, рекомендательное партнёрство и медиа: Материалы VII Междунар. научн.-практ. конф., Минск, 15 февраля 2018 г. под общ. ред. Т.Н. Дасаевой. – Минск: Изд. центр БГУ, 2018. – С. 79-84.

24. Улада слова: да пытання пра мову як аснову творчасці // Мультимедийная журналистика: Сб. научн. трудов междунар. научно-практ. конф., Минск, 1-2 марта 2018 г. / под общ. ред. В. П. Воробьёва. – Минск: Изд. центр БГУ, 2018. – С. 86-92.

25. Новые направления сотрудничества региональных медиа Беларуси и Кыргыстана // Журналістыка-2018: стан, праблемы і перспектывы: Матэрыялы 20-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 15-16 ліст. 2018 г. / рэдкал.: В.М.Самусевіч (адк.рэд.) і інш. – Мінск: БДУ, 2018. – С. 285-288.

 

Является членом двух советов по защите диссертаций. Выступает в качестве эксперта и оппонента по кандидатским диссертациям. Является научным руководителем двух аспирантов, одного соискателя, двух магистрантов.

Заместитель ответственного секретаря журнала «Веснік БДУ. Серыя 4 Філалогія. Журналістыка. Педагогіка», член комиссии по связям БГУ со СМИ профессорского собрания БГУ, членом информационно-пропагандистской группы БГУ, член Совета Института журналистики БГУ.

С 1998 г. -- руководитель литературного творческого объединения студентов «Вуліца летуценнікаў”. Под ее руководством осуществляется подготовка и проведение литературных вечеров по произведениям классиков белорусской литературы , а также вечера творчества студентов факультета журналистики Института журналистики БГУ.

Читает следующие курсы:

«Основы международной журналистики»;

«Введение в специальность»;

«История зарубежной журналистики»;

«Беларуская літаратура ХХ – пач. ХХΙ ст.ст.”;

с/к “Літаратурна-мастацкая крытыка беларускіх пісьменнікаў”.

Принимала участие в разработке образовательного стандарта третьего поколения для специальности 1-23 01 09 «Журналистика международная»; курирует обучение иностранных студентов по специальности «Журналистика международная» на факультете журналистики Института журналистики БГУ.

Постоянно повышает свою квалификацию. На протяжении последних лет получила 5 свидетельств повышения квалификации в РИВШ и 1 свидетельство повышения квалификации на факультете повышения квалификации и переподготовки Института журналистики БГУ. Регулярно проходит стажировки в СМИ РБ. Дважды повышала квалификацию за границей (в Швеции и Германии).

Контакты:
тел. +375-17-259-70-07 (тел. кафедры)

Вверх