ДАСАЕВА Татьяна Николаевна – заведующая кафедрой зарубежной журналистики и литературы. Доктор филологических наук, профессор

В 1973 г. закончила филологический факультет Белорусского государственного университета. В 1977 г. – аспирантуру Института литературы Академии наук БССР. С 1998 г. работает на факультете журналистики БГУ. С 2003 г. возглавляет кафедру зарубежной журналистики и литературы.

В 1989 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Становление нового героя в беларусской советской прозе 20-х годов ХХ в.». В 2003 г. защитила докторскую диссертацию по теме «Паэтыка лірызму ў беларускай прозе”.

Награды:

1. Медаль “За доблестный труд” (1971).
2. Почетная грамота БГУ (2001).
3. Почетная грамота Министерства образования (2004).
4. Почетная грамота Министерства информации (2006).

Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations

Спіс апублікаваных навуковых прац
Вучэбныя дапаможнікі:

1. Дасаева, Т.М. Средства массовой информации США: творческие методы и приемы написания новостей / Саченко, И.И., Дасаева, Т.Н., Конев, Е.Ф. // Минск: БГУ. – 2008. – 124 с.
2. Дасаева, Т.М. Беларуская літаратура ў кантэксце часу: літаратурныя артыкулы, рэцэнзіі, эсэ: вучэбна-метадычны дапаможнік / Дасаева Т.М. – Мінск: БДУ, 2011. – 258 с.
3. Дасаева, Т.Н. Теория и практика зарубежной журналистики: пособие для студентов Института журналистики БГУ, обучающихся по специальности 1-23 01 09 «Журналистика международная». В 3 ч. Ч. 1/ Конев Е.Ф., Саченко И.И., Дасаева Т.Н. – Минск : БГУ, 2012. – 95 с.

Артыкулы ў навуковых зборніках:

1. Дасаева, Т.М. “Чуе на гук і на вобмацак роднае слова…” (Галіна Гарэцкая: лёс і творчасць) // Жыццём і словам прысягаючы…: да 90-годдзя М.Я. Цікоцкага : зб. навук. прац / пад агульн. рэд. В.І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012. – С. 126-138.
2. Дасаева, Т.М. Маральная змястоўнасць таленту (Янка Брыль) і Міхась Стральцоў / Дасаева Т.М. // СМИ и современная культура: к 90-летию заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь, доктора филол. Наук, профессора Ефросиньи Леонидовны Бондаревой : сб. научн. ст. / под общей ред. Л.П. Саенковой. – Минск : Изд. центр БГУ, 2012. – С. 164–169.
3. Дасаева, Т.Н. Беларусь – Казахстан: идеология евразийского партнерства / Дасаева Т.Н., Залесский Б.Л. // Идеология белорусского государства в процессе формирования личности специалиста : сб. статей / Под ред. О.Г. Слуки (гл. ред.) [и др.] – Минск : БГУ, 2012. – С. 38–48.

Артыкулы ў часопісах:

1. Дасаева, Т.Н. Журналистика глобального сообщества / Дасаева Т.Н., Залесский Б.Л. // Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2011. – № 1. – С. 61-64.
2. Дасаева, Т.Н. Инновационные аспекты подготовки журналистов-международников. Новые учебные курсы Института журналистики БГУ / Дасаева Т.Н., Залесский Б.Л. // Народная асвета. – 2011. – № 12. – С. 6-9.
3. Дасаева, Т.Н. Международная экономическая журналистика Беларуси: трансформация понятия, направления практического воплощения / Дасаева Т.Н., Вальковский М.А. // Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2012. – № 1. – С. 99–102.
4. Дасаева, Т.М. Захавальніца духоўных скарбаў роду Гарэцкіх / Дасаева Т.М. // Роднае слова. – 2012. – № 1. – С. 9-14.
5. Дасаева, Т.М. Якуб Колас і Максім Гарэцкі / Дасаева Т.М. // Роднае слова. – 2013. – № 2. – С. 13–16.

Матэрыялы і тэзісы канферэнцый:

1. Дасаева, Т.М. 3 павагай да творчасці (Літаратурныя партрэты Алены Васілевіч) / Дасаева, Т.М. // Журналистика. Искусство. Критика. Материалы научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки Республики Беларусь Е.Л. Бондаревой. -- Минск: БГУ, 2008. С. 60-63.
2. Дасаева, Т.М. Асаблівасці працы журналіста-міжнародніка ў агенцтве тэлевізійных навін Першага канала / Дасаева, Т.М. // Журналістыка-2008: стан, праблемы і перспектывы. Матэрыялы 10-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 11-12 снежня 2008г. / Рэд. кал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. - Мінск, 2008. - С. 197-199.
3. Дасаева, Т.М. Асвятленне ў беларускіх СМІ праграмы “Усходняе партнёрства” / Дасаева Т.М. // Журналістыка-2009: стан, праблемы, перспектывы. Матэрыялы 10-ай Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 65-годдзю факультэта журналістыкі БДУ, 3-4 сн. 2009, Мінск / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Вып. 11. – Мінск: БДУ, 2009. – С. 187-191.
4. Дасаева, Т.М. Рэаліі і перспектывы фарміравання Мытнага саюза ў адлюстраванні беларускіх друкаваных СМІ / Дасаева Т.М.// Журналістыка-2010 : Матэрыялы 12-ай Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. 8-9 сн. 2010 г., Мінск. – Рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) ( і інш.). – Вып. 12. – Мінск: БДУ, 2010. – С. 137-140.
5. Дасаева, Т.М. Лірызм у эстэтычнай сістэме Якуба Коласа – спавядальніка / Дасаева Т.М. // Куляшоўскія чытанні : Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. У дзвюх частках. Частка 1. 29-30 красавіка 2010 г., г. Магілёў. – Магілёў, 2010. -- С. 244-250.
6. Дасаева, Т.М. Асвятленне каляровых рэвалюцый у арабскім свеце (на прыкладзе Лівіі) у расійскіх і беларускіх друкаваных СМІ / Дасаева Т.М. // Журналістыка-2011 : стан, праблемы, перспектывы: Матэрыялы 13-ай Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. прысвечанай 90-годдзю БДУ, 8-9 сн. 2011 г., Мінск / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Вып. 13. – Мінск: БДУ, 2011. – С. 148-152.
7. Дасаева, Т.М. З любоўю і павагай да чалавека (партрэт сучасніка на старноках газеты “Слуцкі край”) / Дасаева Т.М. // Рэгіянальныя СМІ ў сучаснай інфармацыйнай прасторы: Матэрыяла Рэсп. навук.-практ. семінара, 2-3 чэрв. 2011 г., Мінск / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. – С. 188-193.
8. Дасаева, Т.Н. Инновационные аспекты подготовки журналистов- международников в высшей школе / Дасаева Т.Н., Залесский Б.Л. // Методика преподавания журналистских дисциплин. Международная научн-практическая конференция. Оренбург, 3-5 окт. 2011 г. : программа и тезисы докладов / сост. С. С. Распопова; Московский госуд. ун-т им. М. В. Ломоносова, фак. журналистики; Оренбургский пед. ун-т, филол. фак. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2011. – С. 36-37.
9. Дасаева, Т.Н. Внедрение в учебный процесс образовательных стандартов нового поколения (на примере специальности 1-23 01 09 Журналистика международная) / Т.Н. Дасаева // Международная журналистика-2012: современное состояние и направления развития: Материалы Междунар. научн.-практ. конф., 17 февр. 2012 г., Минск / под общей ред. Т. Н. Дасаевой; – Минск: Изд. Центр БГУ, 2012. – С. 48-53.
10. Дасаева, Т.Н. Из учебной аудитории – на трибуну конференции / Т.Н. Дасаева // Рекламно-медийная поддержка белорусского экспорта: состояние, проблемы, перспективы: материалы кафедральной студенческой научно-практической конференции, 29 февр. 2012 г. – Минск: БГУ, 2012. – С. 7-10.
11. Дасаева, Т.Н. Приоритетные направления деятельности кафедры зарубежной журналистики и литературы / Т.Н. Дасаева // Международная журналистика-2013: глобализация информационного пространства : материалы Второй Междунар. науч.-практ. конф., 20 февр., 2013 г., Минск / под общ. ред. Т.Н. Дасаевой. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С. 78–86.

12. Дасаева, Т.Н. Международно-правовой аспект деятельности журналистов в зонах конфликтов / Т.Н. Дасаева //Журналістыка-2014: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 16-й Міжнар. навук.-практ. канф., 4–5 сн. 2014 г., Мінск / рэдкал. : С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 16. – Мінск: БДУ, 2014. – С. 223-227.

С января 2013 г. является научным руководителем НИР по теме «Трансформация журналистики СНГ на этапе становления взаимодействия Евразийского экономического и Европейского союзов в условиях глобализации мирового информационного и коммуникационного пространства» (19.41.00. Журналистика 19.45.00). На протяжении 2013г. выполнялся 1-й этап плановой темы: «СНГ: формирование единого информационного пространства и медиа».

Научно-исследовательская деятельность заведующего кафедрой зарубежной журналистики и литературы доктора филологических наук, профессора Дасаевой Т.Н. осуществляется в сфере международной и зарубежной журналистики, а также литературоведения.

17 февраля 2012 года и 20 февраля 2013 года на базе кафедры зарубежной журналистики и литературы проведены две международные научно-практические конференции Материалы конференций опубликованы в сборниках:

1. Международная журналистика – 2012: современное состояние и направления развития» / под общей ред. Т.Н. Дасаевой; сост. Б.Л. Залесский. – Минск: Изд. цент БГУ, 2012, – 178 с.
2. Международная журналистика – 2013: глобализация и регионализация информационного пространства» / под общ. ред. Т. Дасаевой; сост. Б.Л. Залесский. -- Минск: Изд. центр БГУ, – 2013, – 308 с.

Является членом двух советов по защите диссертаций. Выступает в качестве эксперта и оппонента по кандидатским диссертациям. Является научным руководителем двух аспирантов, одного соискателя, двух магистрантов. В 2014 г. Б.Л. Залесский, который закончил обучение в заочной аспирантуре в ноябре 2013 г. и подготовил кандидатскую диссертацию под научным руководством Т.Н. Дасаевой, будет выходить на защиту.

Является заместителем ответственного секретаря журнала «Веснік БДУ. Серыя 4 Філалогія. Журналістыка. Педагогіка», член комиссии по связям БГУ со СМИ профессорского собрания БГУ, членом информационно-пропагандистской группы БГУ, член Совета Института журналистики БГУ.

С 1998 г. является руководителем литературного творческого объединения студентов «Вуліца летуценнікаў”. Под ее руководством осуществляется подготовка и проведение литературных вечеров по произведениям классиков белорусской литературы , а также вечера творчества студентов факультета журналистики Института журналистики БГУ.

Читает следующие курсы:

«Основы международной журналистики»;

«Введение в специальность»;

«История зарубежной журналистики»;

«Беларуская літаратура ХХ – пач. ХХΙ ст.ст.”;

с/к “Літаратурна-мастацкая крытыка беларускіх пісьменнікаў”.

Принимала участие в разработке образовательного стандарта третьего поколения для специальности 1-23 01 09 «Журналистика международная»; курирует обучение иностранных студентов по специальности «Журналистика международная» на факультете журналистики Института журналистики БГУ.

Постоянно повышает свою квалификацию. На протяжении последних лет она получила 5 свидетельств повышения квалификации в РИВШ и 1 свидетельство повышения квалификации на факультете повышения квалификации и переподготовки Института журналистики БГУ. Регулярно проходит стажировки в СМИ РБ. Дважды повышала квалификацию за границей (в Швеции и Германии).

Контакты:
тел. +375-17-259-70-11 (тел. кафедры)

Вверх