маліцкіМАЛИЦКИЙ Юрий Вячеславович / МАЛІЦКІ Юрый Вячаслававіч, кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики и литературного редактирования

Вуз, который закончил, специальность: Белорусский государственный  педагогический университет имени Максима Танка, факультет белорусской филологии и культуры, специальность «Белорусский язык и литература», квалификация – филолог, преподаватель белорусского языка и литературы.

Какие курсы читает: «Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі», «Русский язык как иностранный»

Сфера научных интересов: коммуникативная лингвистика, социолингвистика, диалектология, язык и стиль средств массовой коммуникации

Страница в Google Scholar Citation

Общее количество научных публикаций: более 50

Основные научные публикации:

Учебные пособия:

Маліцкі, Ю. В. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Тэксты для перакладу, абмеркавання і пераказу : дапаможнік / склад.: А.У. Андрэева, Ю.В. Маліцкі, В.А. Мяснікова; Беларус. дзярж. ун-т фіз. культуры. – Мінск: БДУФК, 2015. – 179 с.

Словари и хрестоматии:

 1. Хрэстаматыя па беларускай дыялекталогіі. Цэнтральная зона / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы; уклад. В.Д. Астрэйка [і інш.]; навук. рэд. Л.П. Кунцэвіч, В.М. Курцова. – Мінск: Беларус. навука, 2009. – 529 с. (в соавторстве).
 2. Слоўнік Сенненшчыны ў 3 т. Т. 1: А – К / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культ., мовы і літ-ры, філ. “Ін-т мовы і літ-ры імя Я. Коласа і Я. Купалы; уклад. Н.М. Бунько [і інш.]; рэд. В.М. Курцова, Л.П. Кунцэвіч. – Мінск: Бел. навука, 2013. – 519 с. (в соавторстве).
 3. Полацкія дыяменты: дыялектны слоўнік / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філ. “Інт-т мовазнаўства імя Я. Коласа” ; навук. рэд. В. М. Курцова. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – 116 с. (в соавторстве).

Автореферат кандидатской диссертации:
Маліцкі, Ю. В. Эмацыянальна-ацэначныя і экспрэсіўныя дзеясловы ў народна-дыялектнай мове: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01 / Ю.В. Маліцкі; Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа Нац. акад. навук Беларусі. – Мінск, 2006. – 20 с.

Статьи, опубликованные в научных журналах:
1. Маліцкі, Ю. В. Эмацыянальна-ацэначны план значэння дзеясловаў / Ю.В. Маліцкі // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2005. – №3. – С. 110 – 115.
2. Маліцкі, Ю. В. Эмацыйна-ацэначныя і экспрэсіўныя дзеясловы / Ю.В. Маліцкі // Роднае слова. – 2005.– №4. – С. 32 – 34.
3. Маліцкі, Ю. В. Семантычны тып выражэння эмацыйнай ацэнкі дзеясловаў / Ю.В. Маліцкі // Роднае слова. – 2006. – №3. – С. 37 – 39.
4. Маліцкі, Ю. В. Прагматыка дзеясловаў са значэннем вуснага маўлення / Ю.В. Маліцкі // Беларуская лінгвістыка. – 2009. – Вып. 63. – С. 39 – 45.

 1. Маліцкі, Ю. В. Анамасіялагічныя асаблівасці беларускай народнай іхтыялагічнай лексікі / Ю.В. Маліцкі // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2011. – №1. – С. 99 – 103.
 2. Маліцкі, Ю. В. Ацэначныя дзеясловы як моўнае адлюстраванне агульнапрынятых уяўленняў аб паняццях “норма” – “не-норма” / Ю.В. Маліцкі // Adeptus [Электронны рэсурс]. – 2015. – Рэжым доступу: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/article/view/a.2015.004/729. -- Дата доступу: 01.01.2019 (С. 71 – 79).
 3. Маліцкі, Ю. В. Рэдуплікацыя ў сучасным беларускім дыялектным маўленні: асаблівасці моўнай рэалізацыі і семантыкі / Ю.В. Маліцкі // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2018. – Том 63. №2. С. 206 – 210.

Статьи, опубликованные в научных сборниках и других научных изданиях:
1. Маліцкі, Ю. В. Значэнне дэфектнасці дзеяння як падстава для ўзнікнення эмацыянальна-ацэначнага зместу дзеясловаў / Ю.В. Маліцкі // Народныя скарбы: Дыялекталагічны зборнік (Да 80-годдзя А.А. Крывіцкага) / рэд. Л.П. Кунцэвіч; Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2008. – С. 218 – 221.

 1. Маліцкі, Ю. В. Беларуская народная іхтыялагічная лексіка: аб’ектны тып матывацыйных адносін / Ю.В. Маліцкі // Грані роднага слова: зб. мовазнаўч. навук. арт. (да 80-год. Праф. П.У. Сцяцко) / ГрДУ імя Я. Купалы; рэдкал.: М.А. Даніловіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Гродна: ГрДУ, 2010. С. 191 – 196.
 2. Маліцкі, Ю. В. Беларускія народныя назвы рыб: Метафарычны тып матывацыйных адносін / Ю.В. Маліцкі // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння: навуковы зборнік да да 60-годдзя П.А. Міхайлава / рэд. кал. А.В. Барысевіч, Д.В. Дзятко, Н.П. Лобань [і інш.]; адк. рэд. Д.В. Дзятко. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 156 – 160.
 3. Маліцкі, Ю. В. Русізмы як сродак рэалізацыі суб’ектыўнай інтэнцыі ў беларускім гутарковым маўленні / Ю.В. Маліцкі // Усходнеславянскія мовы ў сучаснай лексікаграфіі : зб. навук. арт. / рэдкал. : Д. В. Дзятко [і інш.] ; навук. рэд. Д. В. Дзятко, адк. рэд. В. В. Урбан. – Мінск : БДПУ, 2015. – С. 178 – 181.
 4. Маліцкі, Ю. В. Іншамоўныя лексічныя элементы як сродкі фарміравання тэкставай дамінанты беларускага дыялектнага выказвання / Ю.В. Маліцкі // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі (да 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Г.М. Малажай) : зб. навук. арт. : у 2 ч. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна ; рэдкал.: В. М. Касцючык [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2018. – Ч. 2. С. 19 – 22.

Тезисы и материалы конференций:

 1. Маліцкі, Ю. В. Кніжныя словы і клішэ як сродкі рэалізацыі маўленчых паводзін ў беларускім гутарковым маўленні / Ю.В. Маліцкі // Семантика и прагматика языковых единиц: тезисы докл. Междунар. науч. конф., Минск, 11 – 12 мая 2015 г. / редкол. : А. М. Горлатов (отв. ред.) [и др.]. – Минск : МГЛУ, 2015. – С. 210 –211.
 2. Маліцкі, Ю. В. Паўтор як сродак рэалізацыі прагматычнага зместу ў сучасным беларускім гутарковым маўленні / Ю.В. Маліцкі // Беларуская мова ў ХХІ стагоддзі : асноўныя тэндэнцыі развіцця (да 80-годдзя акадэміка А. І. Падлужнага) : Зборнік матэрыялаў міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 28-29 кастрычніка 2015 года / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2015. – С. 226 – 230.
 3. Маліцкі, Ю. В. Пранамінацыя ў беларускім гутарковым маўленні / Ю.В. Маліцкі // Моўная адзінка ў кантэксце часу : зб. матэрыялаў ІІ Рэспубл. навук.-практ. канф., Брэст, 18 лістапада 2016 г. / Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна ; рэдкал.: Л. В. Леванцэвіч [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2016. – С. 83 – 86.
 4. Маліцкі, Ю. В. Неграфічныя паралінгвістычныя сродкі маўлення: моўнае афармленне і функцыя / Ю.В. Маліцкі // Эксплицитное и имплицитное в языке и речи : тезисы докл. Междунар. науч. конф., Минск, 10–11 мая 2017 г./ редкол. Л. М. Лещева (отв. ред.) [и др.]. – Минск : МГЛУ, 2017. – С. 211 – 212.
 5. Маліцкі, Ю. В. Русізмы кніжнага паходжання як сродак вылучэння стылявой тэкставай дамінанты ў беларускім гутарковым маўленні / Ю.В. Маліцкі // Параўнанне сістэм беларускай і рускай моў і даследаванне асаблівасцей іх функцыянавання ў сучасным грамадстве : матэрыялы дакладаў Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, прысв. 40-годдзю аддзела бел.-рус. моўных сувязей (Мінск, 16 чэрвеня 2017 г.) / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культ. мовы і літ-ры, Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа ; пад агул. рэд. А. А. Лукашанца. – Мінск : Чатыры чвэрці, 2017. – С. 135 – 138.

Контакт:
• тел. раб. +375-17-259-70-12;
• e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Явинская Юлия Вадимовна / Явінская Юлія Вадзімаўна, доцент кафедры медиалингвистики и редактирования, кандидат филологических наук, доцент 

yavinskaya1

Вуз, который закончил, специальность:  филологический факультет  АГУ (Россия, г. Барнаул, 1994), филолог, преподаватель русского языка и литературы; аспирантура Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Россия, г. Москва, 1999).

Тема кандидатской диссертации, год и место защиты, фамилия научного руководителя: «Сопоставительный анализ образных систем «человек», «вещь», «природа» в идиостилях Велимира Хлебникова и Марины Цветаевой». Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, доктор филологических наук, профессор Виктор Петрович Григорьев.  

Профессиональная деятельность в сфере образования: Общий стаж работы в Алтайском  государственном университете 17 лет в качестве старшего преподавателя и доцента  на кафедре связей с общественностью и рекламы. С 2017 г. доцент кафедры технологий коммуникации факультета журналистики БГУ. С 2020 г. доцент кафедры медиалингвистики и редактирования факультета журналистики БГУ.

Какие дисциплины читает: «Язык и стиль средств массовой коммуникации».

Научные интересы: общая теория коммуникации, корпусная лингвистика, поэтика, семиотика рекламы, PR-коммуникации.

Сферы науки, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: анализ языка художественных текстов, публицистики и рекламы.

Награды: почетные грамоты АГУ. 

Общее количество научных публикаций: свыше 50 научных и учебно-методических публикаций. 

Профиль в Google Scholar

 Публикации в зарубежных научных изданиях, в том числе на иностранных языках (научные статьи)

 1. Явинская Ю.В. Модель анализа PR-текстов в аспекте категорий определенности и верифицируемости (на материале текстов официальных сайтов)  // Известия Алтайского государственного университета. - 2013. - N2/1 (78). - с.157-162.  

Публикации в сборниках статей, трудов, коллективных монографиях

 1. Явинская Ю.В. PR-послание как синтетический жанр. Подступы к проблеме // PR в изменяющемся мире: региональный аспект. Сборник статей. Вып. 5. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2007. С. 98-102.
 2. Явинская Ю.В. К вопросу о творчестве в PR и рекламе // PR в изменяющемся мире. Сборник статей. Вып.6. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2008. С. 108-114. 
 3. Явинская Ю.В. PR по-питерски // PR в изменяющемся мире: сборник статей . Вып. 7. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2009. С. 10-14. 
 4. Явинская Ю.В. «Я» и «другой»: два взгляда на межличностную коммуникацию // PR в изменяющемся мире: Региональный аспект [Текст] : сборник статей. Вып. 9. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011.  С. 228-233.
 5. Явинская Ю.В. «Правда» в PR-коммуникациях. Двуступенчатая модель для анализа PR-текстов с точки зрения определенности и верифицируемости // Эффективные модели взаимодействия органов государственной власти и населения в интернете: сборник научных статей. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2012.  С. 72-86.
 6. Явинская Ю.В., Гундарин М.В., Красникова Т.С., Кузнецова Н.А., Куликова С.Н., Лукашевич Е.В., Макарова Е.В., Сидорова А.Г., Спесивцев А.Н. Коммуникации органов государственной власти Алтайского края с населением: стратегии и технологии: коллективная монография.  Барнаул, 2013. – 336 с.
 7. Явинская Ю.В. Эмотивная и конативная функции сообщений сайтов органов власти  // Современные исследования социальных проблем: Электронный научный журнал. - 2013. -№ 9. 
 8. Явинская Ю.В. Проблемы языковой коммуникации в текстах сайтов органов государственной власти  // Российский политический процесс в региональном измерении: история, теория, практика: сб. материалов всероссийской научно-практической конференции 24 октября 2013 г. – Барнаул: Изд-во Алтайского госуниверситета. 2013. С. 34-39.
 9. Явинская Ю.В. Дискурсивная неоднородность сайтов органов государственной власти  // PR и реклама в изменяющемся мире: Региональный аспект: интернет-коммуникации в деятельности органов государственной власти: сборник статей. Вып. 11. Барнаул: изд-во Алт. ун-та, 2013.  С. 46-51. 
 10. Явинская Ю.В. О методике преподавания темы «Стратегическое планирование рекламных и PR-кампаний» // PR и реклама в изменяющемся мире: Региональный аспект: сборник статей. Вып. 12. Барнаул, 2014. С. 135-139. 
 11. Явинская Ю.В., Вдовидский С.Р.  Блог-конструктор: для маленьких и больших  // PR и реклама: традиции и инновации. - 2013. № 8-2. - С. 21-25. Явинская Ю.В. К вопросу об актуальности гуманитарной экспертизы рекламы // PR и реклама в изменяющемся мире: Региональный аспект [Текст]: сборник статей. – Вып. 13. – Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2015. С. 123-130. 
 12. Явинская Ю.В., Вдовидский С.Р. Брендинговые коммуникации глазами молодёжи //  PR и реклама в изменяющемся мире: Региональный аспект [Текст] : сборник статей. – Вып. 13. – Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2015. С. 203-207. 
 13. Явинская Ю.В., Пимонов С.Д. Коммуникативные проблемы копирайтерской биржи (на примере биржи «ETXT») // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета материалы Первой региональной молодежной конференции «Мой выбор — НАУКА!», XLI научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся лицейных классов. — Вып. 11. — Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2014. С. 268-271.
 14. Явинская Ю.В., Аникин Д.В., Ковалева А.В. Коммуникативные эффекты звуковой рекламы: как вернуться к молчанию?  // Власть. - 2015. - № 12.  С.69-73. 
 15. Явинская Ю.В. Референциальная девиация в рекламном тексте (на примере кампании "Что для нас успех Алтая?") // Алтайский текст в русской культуре: сборник статей. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2015. - Вып. 6. С. 429-440. 
 16. Явинская Ю.В., Аникин Д.В, Ковалева А.В. Влияние звуковой рекламы на эмоциональное состояние посетителей торговых центров // X Международная научная конференция «Сорокинские чтения» «Здоровье российского общества в XXI веке: социологические,психологические и медицинские аспекты». Сборник материалов. Электронное издание. – М.: Издательство Московского университета, 2016. С. 292-294. 
 17. Явинская Ю.В., Шапарев М.И. Способы проблематизации в информационной и трансформационной рекламе // PR и реклама в изменяющемся мире: Региональный аспект: сборник статей. - Вып. 14. Барнаул, 2016. С. 55-61.
 18. Явинская Ю.В., Антан А.Ю. Массовая информационно-коммуникационная деятельность частного музея (на примере краевого туристического центра «Горная аптека, г. Барнаул)  // Корпоративные стратегические коммуникации [Электронный ресурс]:. – Вып. 2. – Электрон. дан. (10,93 Мб). – Минск : Изд. центр БГУ, 2016. 
 19. Явинская Ю.В. Адресат рекламы в аспекте культуры речи // Язык и культура : сб. статей ХХVI Междунар. науч. конф. (27–30 октября 2015 г.). – Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2016. С.  380-384. 
 20. Явинская Ю.В. Конфликт адресатов в рекламе (на примере наружной рекламы «Магис-спорт»)  // PR и реклама в изменяющемся мире: Региональный аспект [Текст]: сборник статей. – Вып. 15. – Барнаул, 2016. С. 28-33.
 21. Явинская Ю.В. Повторы и лейтмотивы в поэме В. Хлебникова «Ночной обыск» // Язык художественной литературы: традиционные и современные методы исследования. Сборник научных статей по материалам международной конференции памяти Н.А.Кожевниковой. М.: Издательский центр «Азбуковник», 2016.  С. 293-303.
 22. Явинская Ю.В.  Дисциплина «комьюнити-менеджмент» в аспекте медиаобразования // Знак. Проблемное поле медиаобразования. 2018. № 4 (30). С. 42-47
 23. Явинская Ю.В. Медианарратив как объект дискурс-анализа // Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика. 2019. № 2. С. 49-56
 24. Явинская Ю.В. Политический vs поэтический нарратив в идиостиле Э. Лимонова // Григорьевские чтения (2020): тезисы. Москва, 2020. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ruslang.ru/node/1828

Учебные пособия и программы

 1. Явинская Ю.В. Программа и учебно-методические указания по курсу «Теория и практика СО (PR-кампании)» (для студентов четвертого курса дневного отделения филологического факультета специальности «Связи с общественностью»). Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2009. – 12 с.
 2. Явинская Ю.В. Гундарин М.В., Сидорова А.Г. Учебно-исследовательская работа студентов. Программа и учебно-методические указания (для студентов первого и второго курсов дневного отделения филологического факультета специальности 030602 «Связи с общественностью»). Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2009. – 48 с. 
 3. Явинская Ю.В., Гундарин М.В., Комиссарова Л.М., Копочева В.В. Связи с общественностью. Программа государственного экзамена (для студентов специальности 030602  «Связи с общественностью»). Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2010. – 10 с.
 4. Явинская Ю.В. Теория и практика массовой информации: рабочая программа и учебно-методические указания. Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2010. – 12 с.
 5. Явинская Ю.В. Рекламные и PR-кампании: учебное пособие. - Барнаул, 2015. – 88 с. 
 6. Явинская Ю.В., Милюкова А.Г. Учебно-исследовательская работа студентов. Электронный курс

Контакты: +375 29 566 74 55, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Truhan

ТРУХАН Юлия Николаевна / ТРУХАН Юлія МІкалаеўна, старшы выкладчык кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання, государственный судебный эксперт.

 

Вуз, который закончил, специальность: Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка (2009 г.), филологический факультет, специальность «Русский язык и литература. Белорусский язык и литература».

Какие курсы читает: «Русский язык как иностранный».

Сфера научных интересов: семасиология, лексикология, лексикография, компаративная лингвистика, судебная фоноскопическая экспертиза, судебная лингвистическая экспертиза.

Награждена: Грамотой управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Минской области за добросовестную и безупречную работу (2017 г.), Благодарностью управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области за эффективное содействие в решении возложенных на него задач (2018 г.), занесена на Доску почета управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Минской области (2017 г.).

Общее количество научных публикаций: более 20.

Контакт:

тел. раб. +375-17-259-70-12;
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Шнип Виктор Анатольевич / Шніп Віктар Анатольевіч, старшый преподаватель кафедры медиалингвистики и редактирования, член Союза писателей Беларуси, главный редактор издательтсва "Мастацкая літаратура"

 

Вуз, который закончил, специальность: Литературный институт им. А.М. Горького (Москва).

 

Какие курсы читает: «Профессиональное мастерство».

 

Сфера научных интересов: редактирование художественной литературы.

 

Узнагароджаны прэміяй імя Уладзіміра Маякоўскага Савета Міністраў Грузіі (1987); прэміяй "Залаты купідон" (2006); спецыяльнай прэміяй Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у галіне «Мастацкая літаратура» (2008); медалём Францыска Скарыны (2019).

 

 
 
 
 
 
 

Основные публикации:

Сборники поэзии

 • «Гронка святла» («Кисть света») (1983)
 • «Пошук радасці» («Поиск радости») (1987)
 • «Шляхам ветру» («Путём ветра») (1977)
 • «Горад Утопія» («Город Утопия») (1990)
 • «На рэштках Храма» («На развалинах Храма») (1995)
 • «Чырвоны ліхтар» («Красный фонарь») (2000)
 • «Інквізіцыя» («Инквизиция») (2002)
 • «Выратаванне атрутай» («Спасение ядом») (2003)
 • «Беларускае мора» («Белорусское море») (2004)
 • «Першы папяровы снег (Выбранае. 1978—2008)». («Первый бумажный снег. (Избранное. 1978—2008)») (2014)
 • «Чырвоны ліхтар-2» («Красный фонарь-2») (2016)

Сборники поэзии и прозы

 • «Балада камянёў : паэзія і проза» («Баллада камней : поэзия и проза») (2006)
 • «Страла кахання, любові крыж : кніга паэзіі і прозы» («Стрела страсти, любви крест : книга поэзии и прозы») (2008)
 • «Проза і паэзія агню : вершы, аповесць, эсэ» («Проза и поэзия огня : стихотворения, повесть, эссе») (2010)
 • «Тутэйшая туга» («Здешняя тоска») (2014)

Литературные произведения для детей

 • «Наш Максім гаворыць: — Гу! : Вершы» («Наш Максим говорит: — Агу! : Стихи») (1999)

Дневниковая проза

 • «Пугачоўскі цырульнік : дзённікавая проза паэта» («Пугачёвский цирюльник : дневниковая проза поэта») (2013)
 • «Заўтра была адліга» («Завтра была оттепель») (2015)
 • «Трава бясконцасці» («Трава бесконечности») (2018)

Контакт:

тел. раб. +375-17-259-70-12

УМЕЦ Станислава Вячеславовна / УМЕЦ Станіслава Вячаславаўна, магистр филологических наук, старший преподаватель кафедры стилистики и литературного редактирования, ведущий редактор издательства «Мастацкая лiтаратура»

Вуз, который закончила, специальность: Институт журналистики Белорусского государственного университета, специальность «Литературная работа», квалификация – литературный редактор, журналист

Какие курсы читает: «Трэвел-медиатекст»

Тема магистерской диссертации, год и место защиты, фамилия научного руководителя: «Редактирование художественной литературы в условиях государственного билингвизма», 2015 г., Институт журналистики БГУ, научный руководитель – доктор филологических наук профессор Виктор Иванович Ивченков.

Основные научные публикации:
Умец, С.В. Спецыфіка працы рэдактара ў выдавецтве "Мастацкая літаратура": ад рукапісу да кнігі / С.В. Умец // Сборник работ 71-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета, Минск, 18–21 мая 2014 г.: в 3 ч. – Минск: Изд. центр БГУ, 2014. – Ч. 1. – С. 371–374.

Вверх