БОРДИЯН Ольга Дмитриевна / БАРДЗІЯН Вольга Дзмітрыеўна, старший преподаватель кафедры медиалингвистики и редактирования

Вуз, который закончила, специальность: 1980 г. – Белорусский государственный университет, специальность – «Журналистика»; 1996 г. – Белорусский государственный университет, специальность – «Белорусский язык и литература».

Какие курсы читает:
Современный белорусский язык
Спецкурс «Речевая норма: формирование и развитие»

Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations

Общее количество научных публикаций: свыше 20

Основные статьи:
Моўны вобраз апавядальніка ў жанры эсэ // Лінгвістычныя чытанні: Памяці педагога і навукоўца С. М. Грабчыкава. Да 75-годцзя з дня нараджэння: Матэрыялы чытанняў – Мінск: БДУ 1998. – С. 4–7.
Стылістычны каларыт эсэістыкі Янкі Брыля // Журналістыка на парозе XXI стагоддзя: Вопыт, праблемы, перспектывы: Матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 55-годдзю факультэта журналісгыкі, 16 лістапада 1999 г. – Мінск: Асобны Дах, 1999. – С. 53–55.
Моўны вобраз апавядальніка (па матэрыялах эсэ Янкі Брыля) // Журналістыка-2000: Матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. – Мінск: БДУ, 2000. – С. 20–22.
Стылістычныя асаблівасці тэксту (па старонках публіцыстыкі Янкі Брыля) // Журналістыка–2001: Матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 80-годдзю БДУ, 27–28 лістапада 2001г. – Мінск: БДУ, 2001. – С. 16–18
Стылістычная функцыя парцэляцыі ў творах Янкі Брыля // Жыццём і словам прысягаючы...: да 85-годдзя заслуж. работніка адукацыі Рэсп. Беларусь, д-ра філал. навук, праф. М. Я. Цікоцкага: Зб. навук. прац / пад агул. рэд. праф. В. І. Іўчанкава. – Мн. : Адукацыя і выхаванне, 2007. – 35–38.

Контакт: ул. Кальварийская, 9, комн. 406, тел. +375-17-259-70-12

Вверх