Никонович Дмитрий Олегович, кандидат филологических наук, доцент кафедры периодической печати и веб-журналистики

x fbvmYTeFw

Образование: Окончил с отличием факультет журналистики Белорусского государственного университета (2015) по специальности «Журналистика (менеджмент средств массовой информации)», магистратуру БГУ по специальности «Журналистика» (2016), защитил магистерскую диссертацию. Окончил аспирантуру БГУ (2019), защитил кандидатскую диссертацию по специальности 10.01.10 «Журналистика».

Тема кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: «Газетны кантэнт ва ўмовах трансфармацыі нацыянальнай медыясферы: адаптацыя і мадэляванне», 2019. Научный руководитель – кандидат филологических наук доцент Самусевич Ольга Михайловна.

Стаж педагогической работы: 2015 – наст. время.

Стажировки:

 • Медиаинститут FOJO (Швеция, Cтокгольм, 2012);
 • International Journalism Festival (Италия, Перуджа, 2018).

Общественная деятельность:

 • член Творческого союза БГУ (2016 – наст. время)
 • секретарь Совета молодых ученых БГУ (2018–2020),
 • заместитель председателя Совета молодых ученых факультета журналистики БГУ (2018–2020).

Научные интересы: теория медиа, теория и методология журналистики, теория и практика медиаменеджмента, технологии менеджмента медиаконтента, технологии кроссмедийной журналистики, медиаконвергенция, функциональные ресурсы газетной периодики.

Дисциплины, которые преподаёт:

 • «Основы журналистики»
 • «Основы менеджмента медиаконтента»
 • «Современные стратегии медиамаркетинга»
 • «Конвергентные СМИ»
 • «Технологии кросс-журналистики»

Повышение квалификации:

 • программа «Воспитательная работа куратора БГУ: психолого-педагогические и организационно-методические аспекты» (Минск, БГУ, 2015);
 • программа «Инновационные технологии активного обучения» (Минск, БГУ, 2020).

Диссертация:

Нікановіч, Д. А. Газетны кантэнт ва ўмовах трансфармацыі нацыянальнай медыясферы: адаптацыя і мадэляванне: дыс. … канд. філал. навук: 10.01.10 / Д. А. Нікановіч; БДУ. – Мінск, 2019. – 237 с.

Автореферат диссертации::

Нікановіч, Д. А. Газетны кантэнт ва ўмовах трансфармацыі нацыянальнай медыясферы: адаптацыя і мадэляванне: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.01.10 / Д. А. Нікановіч; БДУ. – Мінск, 2019. – 26 с.

 

Учебно-методические комплексы:

Журналісцкае майстэрства [Электронны рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс / Д. А. Нікановіч [і інш.] ; пад агул. рэд. В. М. Самусевіч, Д. А. Нікановіча. – Мінск : БДУ, 2020. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). ISBN 978-985-566-907-5.

Выпуск учебной газеты [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Т. В. Силина-Ясинская [и др.] ; под. общ. ред. О. М. Самусевич. – Минск : БГУ, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). ISBN 978-985-566-702-6.

Монография:

Нікановіч, Д. А. Тэорыя і практыка менеджменту кантэнту беларускіх СМІ / Д. А. Нікановіч ; навук. рэд. В. М. Самусевіч. – Мінск : БДУ, 2018. – 187 с.

Публикации в журналах из перечня ВАК Беларуси:

Нікановіч, Д. А. Адаптацыя практыканта-журналіста да ўнутраных рэдакцыйных стандартаў / Д. А. Нікановіч // Весці БДПУ. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2018. – № 4. – С. 72–77.

Нікановіч, Д. А. Менеджмент кантэнту СМІ: тэарэтыка-метадалагічны базіс / Д. А. Нікановіч // Журнал Белорус. гос. ун-та. Журналистика. Педагогика. – 2018. – № 1. – С. 24–35.

Нікановіч, Д. А. Франчайзінг СМІ ў Рэспубліцы Беларусь: актуалізацыя паняцця / Д. А. Нікановіч // Интеллектуальная собственность в Беларуси. – 2017. – № 3. – С. 19–24.

Нікановіч, Д. А. Кантэнт-тактыкі газеты «Знамя юности» як прадмет навучання журналістаў-медыяменеджараў / Д. А. Нікановіч // Весці БДПУ. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2017. – № 4. – С. 89–96.

Нікановіч, Д. А. Менеджмент кантэнту. Адаптыўныя стратэгіі медыявытворчасці ў кантэксце дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі / Д. А. Нікановіч // Беларуская думка. – 2017. – № 4. – С. 84–90.

Нікановіч, Д. А. Інавацыйныя тэхналогіі ў менеджменце медыякантэнту: айчынная і замежная практыка / Д. А. Нікановіч // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2016. – № 1. – С. 95–99.

Публикации в сборниках научных работ:

Нікановіч, Д. Структурна-кампазіцыйны напрамак менеджменту кантэнту друкаваных СМІ / Д. Нікановіч // Стылістыка: мова, маўленне і тэкст : зборнік навуковых прац: да 95-годдзя заслуж. работніка адукацыі Рэспублікі Беларусь, д-ра філал. навук, праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага / пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2017. – С. 475–485.

Нікановіч, Д. А. Кантэнт-тактыкі газеты «Советская Белоруссия»: сацыяльна-дэмаграфічны і геаграфічны фокус / Д. А. Нікановіч // Сборник работ 73-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета: в 3 ч. ч. 3 – Минск : БГУ, 2016. – С. 448–452.

Нікановіч, Д. А. Менеджмент кантэнту ў СМІ: моўна-стылістычны аспект / Д. А. Нікановіч // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : сб. науч. тр. VII Междунар. конф., Брест, 26–27 нояб. 2015 г. : в 2 ч. / Брест. нос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол. : Л. А. Годуйко [и др.] ; под общ. ред. О. Б. Переход. – Брест : БрГУ, 2016. – Ч. 1. – С. 270–274.

Нікановіч, Д. А. З гісторыі стварэння медыяхолдынга на базе рэдакцыі «Советской Белоруссии» / Д. А. Нікановіч // Сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов. ФМО БГУ. Вып. 15 – Минск : Четыре четверти, 2015 – С. 323–326.

Нікановіч, Д. А. Менеджмент медыякантэнту ў аб’яднанай рэдакцыі (на прыкладзе рэдакцыі газеты “Советская Белоруссия”) / Д. А. Нікановіч // Сборник работ 72-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета: в 3 ч. Ч. 3 – Минск : БГУ, 2015. – С. 37–40.

Нікановіч, Д. А. Менеджмент медыякантэнту: ад добра забытага старога да новага? / Д. А. Нікановіч // Сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов. ФМО БГУ. Вып. 13. Том 2. – Минск : Четыре четверти, 2015 – С. 241–243.

Никонович, Д. О. Менеджмент контента в средствах массовой информации / Д. О. Никонович // Сборник работ 71-й научной конференции студентов и аспирантов БГУ, Минск, 18–21 мая 2014 г. : в 3 ч. Ч. 1. – Минск : Изд. центр БГУ, 2014. – С. 359–363.

Нікановіч, Д. А. Канцылярыт у медыядыскурсе: культурна-гістарычны аспект / Д. А. Нікановіч // Сборник работ 70-й научной конференции студентов и аспирантов БГУ: в 3 ч. Ч. 3. – Минск : БГУ, 2013. – С. 22–24.

Тезисы и материалы конференций:

Никонович, Д. Кроссмедийные тактики в редакции региональной газеты: новая производственная логика / Д. Никонович // Журналістыка - 2019: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 21­й Міжнар. навук.­практ. канф., Мінск, 14–15 ліст. 2019 г. / рэдкал. : В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 159-169.

Нікановіч, Д. Менеджмент кантэнту СМІ: верыфікацыйныя і валідацыйныя рысы / Д. Нікановіч // Слова ў кантэксце часу : матэрыялы IV Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 90-годдзю з дня нараджэння д-ра філал. навук праф. А. І. Наркевіча, Мінск, 14–15 сак. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал. : В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 286–288.

Никонович, Д. О. Адаптация газетного контента к размещению на онлайн-платформе / Д. О. Никонович // Мультимедийная журналистика: медиакоммуникации и медиаиндустрия : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1 марта 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол. : О. М. Самусевич (отв. ред.) [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Федотовой. – Минск : БГУ, 2019. – С. 28–31.

Нікановіч, Д. А. Кіраванне кантэнтам у рэалізацыі камунікатыўна-прагматычных рэсурсаў рэгіянальнай прэсы: загаловак, лід, корпус тэксту / Д. А. Нікановіч // Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 12-13 лют. 2019 г. / рэдкал. : В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 168–178.

Никонович, Д. О. Кросс-промоушн принт- и веб-контента в белорусских медиа / Д. О. Никонович // Журналистика в 2018 году: творчество, профессия, индустрия : сборник материалов междунар. науч.-практ. конф. – М. : Фак. журн. МГУ, 2019. – С. 306–307.

Никонович, Д. Google Trends в создании и организации редакционного контента / Д. Никонович, Д. Валянский, А. Кузьминова, Е. Хмель // Журналістыка–2018: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 20-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 15–16 ліст. 2018 г. / рэдкал. : В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 181–185.

Нікановіч, Д. Актуальныя мадэлі прэзентацыі навіннага кантэнту (на матэрыяле газеты «Звязда») / Д. Нікановіч // Медиапространство Беларуси: история и современность (к 100-летию газеты «Звязда» и 90-летию газеты «Советская Белоруссия») : материалы Междунар. науч.-практ. канф., Минск, 20 окт. 2017 г. / редкол. : С. В. Дубовік (отв. ред.) [и др.] – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – С. 134–141

Нікановіч, Д. Кіраванне кантэнтам медыяфраншызы / Д. Нікановіч // Журналістыка-2017: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 19-й Міжнар. навук.-практ. канф., 16–17 ліст. 2017 г., Мінск / БДУ, Інстытут журналістыкі ; рэдкал. : С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 19. – Мінск : БДУ, 2017. – С. 59–63.

Нікановіч, Д. Канкурэнтныя перавагі кантэнту прынт-медыя / Д. Нікановіч // Журналистика – словесность – культура : материалы Междунар. заоч. науч.-практ. конф., Брест, 1 марта 2017 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол. : С. С. Клундук [и др.] ; под общ. ред. Л. В. Скибицкой. – Брест : БрГУ, 2017. – (Электронная книга).

Нікановіч, Д. Кантэнт-тактыкі газет «Советская Белоруссия» і «Рэспубліка»: параўнальны аспект / Д. Нікановіч // Сучасная медыясфера: практыка трансфармацыі, тэарэтычнае асэнсаванне, інстытуцыянальныя перспектывы : матэрыялы І Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 30 сак. 2017 г. / рэдкал. : С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.] – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2017. – С. 172–183.

Нікановіч, Д. Менеджмент кантэнту карпаратыўнага выдання «GAZeta» (2013-2016 гг.) / Д. Нікановіч, М. Лебедзь // Корпоративная пресса в условиях конвергенции СМИ и глобализации информационного пространства : материалы круглого стола, Минск, 16 марта 2017 г. / редкол. : С. В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. Центр БГУ, 2017. – С. 69–74.

Нікановіч, Д. А. Інавацыйны патэнцыял менеджменту СМІ / Д. А. Нікановіч // Журналістыка-2016: стан, праблемы, перспектывы : матэрыялы 18-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 95-годдзю БДУ, 10-11 ліст. 2016 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 18. – Мінск : ААТ «Паліграфкамбінат імя Я. Коласа», 2016. – С. 366–370.

Нікановіч, Д. Эфектыўныя прынцыпы кіравання ў рэдакцыі газеты «Наша Ніва» (1906–1915 гг.) / Д. Нікановіч // Філасофія нацыянальнай медыяпрасторы (да 110-годдзя выхаду газет «Наша Доля» і «Наша Ніва») : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 21 кастр. 2016 г. / пад. агул. рэд. канд. філал. навук дац. Д. М. Драздова. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2016. – С. 102–107.

Нікановіч, Д. А. Менеджмент СМІ: гістарычны аспект / Д. А. Нікановіч // Современная журналистика: традиции, новаторство, контекст : материалы Респ. науч.-практ. конф., Брест, 10–11 марта 2016 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина; под общ. ред. Л. В. Скибицкой. – Брест : БрГУ, 2016. – С. 258–264.

Никонович, Д. О. Дублирование контента как негативная тенденция в белорусской прессе / Д. О. Никонович // Журналистика в 2016 году: творчество, профессия, индустрия. Сборник материалов междунар. науч.-практ. конф. – М. : МедиаМир; Факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2017. – С. 119–120..

Никонович, Д. О. Инновационный медиаменеджмент: сущность, понятия, контекст / Д. О. Никонович // Гуманитарные науки в XXI веке: Материалы ХХХ Международной науч.-практ. конференции (10.02.2016). – М. : Спутник+, 2016. – С. 35–40.

Никонович, Д. О. Менеджмент контента как инструмент модернизации СМИ / Д. О. Никонович // Современные массмедиа: проблемы и перспективы. Сборник материалов междунар. науч-практ. конф. Том 1. – Краснодар : КСЭИ, 2016. – С. 132–136

Никонович, Д. О. Менеджмент медиаконтента и критерии качества информации / Д. О. Никонович // Медиа в современном мире. Молодые исследователи : материалы 15-й международной конференции студентов, магистрантов и аспирантов (9-11 марта 2016 года) / под. ред. М. А. Бережной; сост. А. Н. Марченко. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, 2016. – С. 154–156.

Никонович, Д. О. Инновационный медиаменеджмент Белоруссии: системный подход / Д. О. Никонович // Журналистика в 2015 году. Информационный потенциал общества и ресурсы медиасистемы. Сборник материалов междунар. науч.-практ. конф. – М. : МедиаМир; Факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2016. – С. 51–52.

Нікановіч, Д. Менеджмент медыякантэнту: айчынны і замежны вопыт / Д. Нікановіч // Международная журналистика–2016: турбулентность межгосударственных отношений и медиа : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. / сост. Б. Л. Залесский ; под. общ. ред. Т. Н. Дасаевой. – Минск : Изд. Центр БГУ, 2016. – С. 196–203.

Нікановіч, Д. Менеджмент медыякантэнту: айчынны і замежны вопыт / Д. Нікановіч // Международная журналистика–2016: турбулентность межгосударственных отношений и медиа : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. / сост. Б. Л. Залесский ; под. общ. ред. Т. Н. Дасаевой. – Минск : Изд. Центр БГУ, 2016. – С. 196–203.

Нікановіч, Д. А. Якасць медыякантэнту як фактар канкурэнтаздольнасці СМІ / Д. А. Нікановіч // Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии : материалы Респ. науч.-практ. конф. – Минск : Изд. центр БГУ, 2015. – С. 109–111.

Никонович, Д. Управление контентом в контексте жанров / Д. Никонович // Журналистика – словесность – культура: взгляд молодых исследователей : материалы респ. науч.-практ. студен. конф., Брест, 20-21 марта 2014 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол. : Е. И. Абрамова [и др.] ; под общ. ред. Л. В. Скибицкой. – Брест : БрГУ, 2014. – С. 125–128.

Никонович, Д. Современный медиахолдинг: к вопросу дефиниции / Д. Никонович // Национальные медиахолдинги в контексте реализации государственной информационной политики. Материалы науч.-практ. конф. – Минск, 2014. – C. 92–97.

Нікановіч, Д. А. Канцылярыт у СМІ: сацыяльна-культурны кантэкст / Д. А. Нікановіч // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі : зб. матэрыялаў навук. канф. да 75-годдзя з дня нараджэння праф. Г. М. Малажай, Брэст, 15 сак. 2013 / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна ; рэдкал. : М. І. Новік [і інш.]. – Брэст : Альтернатива, 2013. – С. 175–177.

Нікановіч, Д. А. Канцылярыт у беларускіх СМІ: арталагічны аспект / Д. А. Нікановіч // Збірник матеріалів Другої всеукраїнської науково-практичної конференції «Українські мас-медіа: традиції та виклики сьогодення». – Львів, 2013. – С. 102–106.

Никонович, Д.О. Канцелярит в журналистском дискурсе / Д.О. Никонович // Сборник тезисов докладов Республиканской научной конференции студентов и аспирантов Республики Беларусь “НИРС-2011”. – Минск: БГУ, 2011. – С. 420.

Публикации в научно-практических, научно-популярных, производственно-практических изданиях:

Никонович, Д. «Районки» хотят жить и, похоже, готовы меняться / Д. Никонович // Журналист. – 2018 – № 2. – С. 30–33.

Награды:

 • Благодарность БГУ за плодотворную педагогическую деятельность по подготовке высококвалифицированных специалистов и в связи с празднованием 75-летия со дня основания факультета журналистики (2019);
 • стипендия президента Республики Беларусь аспирантам (2018);
 • ІІ премия специального фонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов (2017);
 • Диплом за работу І категории на XXІІІ Республиканском конкурсе научных работ студентов (2017)
 • Диплом за работу І категории на ХХІІ Республиканском конкурсе научных работ студентов (2016);
 • Благодарность президента Республики Беларусь за отличные успехи в учебе, примерное поведение и активное участие в общественной деятельности (2015);
 • Диплом «Лучший выпускник БГУ» (2015);
 • Грамота БГУ за активное участие в общественной, культурной и научной жизни университета и в связи с празднованием 70-летия факультета журналистики (2014);
 • Доска почета БГУ (2013, 2016);
 • Звание «Студент года БГУ» в номинации «Культура» (2012);
 • ІІІ премия специального фонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов (2009, 2010, 2010).

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Тел. +375-17-259-70-32 (кафедра); +375-25-640-57-65 (личный номер)