доцент кафедры медиалогии, кандидат филологических наук, доцент

Высшее учебное заведение, которое окончила, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, специальность «Белорусский язык и литература», квалификация – филолог, преподаватель белорусского и русского языков и литератур.

Тема кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель:  «Семантическая и словообразовательная структура индивидуально-авторских неологизмов (на материале белорусских художественных произведений первой половины 20 века)», 2006 г., БГУ, научный руководитель – доцент  А.И. Кулеш.
Сфера научных интересов:  язык и дискурс белорусских сетевых СМИ, лингвоэкология и билингвизм, современный медиатекст (идиостилистика), лингвистическая экспертиза, методика контент-анализа СМИ, информационное право, авторское право в интернете. 

Какие курсы читает: «Основы творческого мастерства веб-журналиста», «Правовые основы журналистики», «Основы авторского права в книгоиздании»

Общее количество научных публикаций: свыше 30

Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations

Монографии, учебники и учебные пособия
1. Беларуская мова. Эканамічная лексіка: вучэб. дапам. – Мінск: Изд-во Гревцова, 2012. – 200 с. (в соавт.)
2. Беларуская мова. Эканамічная лексіка: вучэб. дапам. – 2-е выд., дап. і перапрац. – Мінск: Изд-во Гревцова, 2012. – 216 с. (в соавт.)
3. Беларуская мова. Эканамічная лексіка: вучэб. дапам. – 3-е выд., стэрэатыпнае. – Мінск: Изд-во Гревцова, 2012. – 216 с. (в соавт.)
4. Практыкум па сучаснай беларускай мове: вучэбна-метад. дапам. для студ. спец. «Журналістыка (па напрамках)». – Мінск: Иппокрена, 2012. – 50 с.
5. Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Сацыяльна-гуманітарныя навукі: вучэб. дапам. – Мінск: РІВШ, 2015. – 260 с. (в соавт.).

Автореферат  кандидатской диссертации
1. Семантическая и словообразовательная структура индивидуально-авторских неологизмов (на материале белорусских художественных произведений первой половины 20 века) – Минск, 2006. –  20 с.

Статьи в научных изданиях
1. Да пытання фарміравання лексічнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы 20-х гадоў // Слова і час: Зб. навук. арт. – Гомель, 2003. –Ч. 1. – С. 50–54.
2. Індывідуальна-стылістычныя кампазіты-прыметнікі ў мове мастацкіх твораў першай паловы XXст. // Праблемы развіцця, функцыянавання і нармавання лексікі беларускай мовы: Зб. навук. арт. Гомель. – 2004. – С. 110–113.
3. Ветрасінь, чужыншчына, агнёвасць: Аўтарскія неалагізмы ў мастацкіх творах 1920–1930-х гг. // Роднае слова. – 2004. – № 6. – С. 28–30.
4. Семантычная характарыстыка індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў-прыметнікаў у мове мастацкіх твораў першай паловы XXст. // Веснік БДУ. Сер. 4 : Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. – 2005. – №  2.  –С. 101–106.
5.Адлюстроўваць, адлюстроўкі, летнік: З лексічнай спадчыны  1920-х гг. Роднае слова. – 2005. –  №  3. – С. 41.
6. Агнясталь, санцавей, шматструнне: Індывідуальна-аўтарскія назоўнікі-кампазіты ў мове мастацкіх твораў першай паловы XX ст. //  Роднае слова. – 2006. –  №  3. – С. 30–32.  
7. Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы ў творчасці беларускіх пісьменнікаў // Беларуская мова і літаратура. –2006. – № 2. – С. 36–40.
8. Праблема выяўлення індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў (на матэрыяле беларускіх мастацкіх твораў першай паловы 20 ст.) // Беларускае слова на скрыжалях гісторыі: Матэр. навук. чытан., прысвеч. 100-годдзю з дня нарадж. праф. М. А. Жыдовіч, г. Мінск, 19 кастр. 2006 г. – Мінск, 2007. С. 41–43.
9. Аўтарскія новаўтварэнні ў мове перыядычных выданняў // Сучасная журналістыка: актуальныя праблемы: зб. навук. арт. / Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва; рэдкал.: А. Ф. Мяснікоў (гал. рэд.). – Мінск: Иппокрена, 2009. – С. 30–35.
10. Па старонках гісторыі беларуская мовазнаўства: Пра кнігу «Гісторыя беларускага мовазнаўства (1918 – 1941)» С. Запрудсага, Г. Кулеш // Роднае слова. – 2009. – № 10. – С. 56. (в соавт.).
11. Роль творческой индивидуальности в развитии белорусского литературного языка начала ХХ века // ŽMOGUSKALBOSERDVĖJE: Периодическое издание научных статей Каунасского гуманитарного факультета Вильнюсского университета. – 2010. – № 6. – С. 217–223.
12. «Спыніцца, азірнуцца…» : слова ў мастацкім кантэксце абразкоў Б. В. Стральцова // Сучасная журналістыка: актуальныя праблемы: зб. навук. артык. / Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва; рэдкал.: А. Ф. Мяснікоў (гал.рэд.). – Мінск: Иппокрена, 2010. – С. 11–20.
13. Асаблівасці публіцыстычнага стылю на сучасным этапе (на прыкладзе газетных жанраў) // Сучасная журналістыка: актуальныя праблемы: зб. навук. артык. / Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва; рэдкал.: В. А. Зразікава (гал. рэд.). – Мінск: Иппокрена, 2011. – С.24–27.
14. Спецыфіка двухмоўя ў Рэспубліцы Беларусь: сацыялінгвістычны аспект (на прыкладзе сучасных СМІ) // Иппокрена – 2014. – № 2. – С. 180–185.
15. К проблеме билингвизма в Республике Беларусь // ŽMOGUSKALBOSERDVĖJE: Периодическое издание научных статей Каунасского гуманитарного факультета Вильнюсского университета. – 2013. –  № 7.  –С. 307–313. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:/www.khf.vu.lt.images/stories/knygos/conference_proceedings_zke_2013_multiple – Дата доступа: 10.09.2013.
16. Семантычная класіфікацыя індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў // Беларускае слова: тэорыя і практыка: зб. арт. па матэрыялах навук. чытанняў, прысвечаных 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Б.А. Плотнікава, г. Мінск, 15 снеж. 2015 г. – Мінск: РІВШ, 2016. – С. 47– 55. 
17. Рэцэнзія. Agnieszka Goral. Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów czynności w języku białoruskim  //  Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. –2016.  – № 1. – С. 122. 
18. Навуковец з душой паэта // Звязда. – 20 ліпеня 2016. – С. 4.

Статьи в сборниках
1. Зразикова В.А. Соответствие сетевого контента современным требованиям интернет-СМИ (на примере belnovosti.by, director.by и gp.by) // Мультимедийная журналистика: медиакоммуникации и медиаиндустрия [Электронный ресурс]: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1 марта 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: О.М. Самусевич (отв. ред.) [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Федотовой. – Минск: БГУ, 2019. – С. 66 – 70.
2. Зразикова В.А. Презумпция невиновности и освещение уголовных процессов в СМИ // Журналістыка - 2019: стан, праблемы і перспектывы : матэрыя¬лы 21-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 14–15 ліст. 2019 г. / рэдкал. : В.М. Самусевіч (адк. рэд.). – Мн.: БДУ, 2019. – С. 27 – 31.
3. Зразікава В.А. Інфармацыйная бяспека ў сферы выдавецкай дзейнасці для дзяцей // Выдавецкая справа ў Рэспубліцы Беларусь: гісторыя, сучасны стан, праблемы і перспектывы : зборнік навуковых артыкулаў / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал. : В.М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 98-104.

Материалы и тезисы научных конференций
1. Семантыка-словаўтваральныя асаблівасці простых аказіянальных прыметнікаў (на матэрыяле мастацкіх твораў першай паловы XXст.) // Надзённыя пытанні лінгвістыкі (да 75-годдзя праф. П. У. Сцяцко): Матэр. міжнар. навук. канф. – Гродна, 2005. – С. 321–324.
2. Індывідуальна-аўтарскія інавацыі як сродак экспрэсівізацыі газетна-публіцыстычнага тэксту // Журналістыка-2009: стан, праблемы і перспектывы: Матэр. 11-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 65-годдзю факультэта журналістыкі БДУ, 3-4 сн. 2009 г., Мінск / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк.рэд.). Вып. 11.  –   Мінск: БДУ, 2009. – С. 266–268.
3. Інтэртэкстуальная разнастайнасць газетных загалоўкаў // Журналістыка-2010: стан, праблемы і перспектывы  Матэр. 12-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 8–9 сн. 2010 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.). Вып. 12. – Мінск: БДУ, 2010. – С. 182–185.
4. Фразеалагічныя адзінкі ў моўнай тканіне абразкоў Барыса Стральцова // Журналістыка-2011: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 13-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 90-годдзю БДУ,  8-9 сн. 2011 г., Мінск / рэдкал.: С.В. Дубовік (адк.рэд.) – Вып. 13. – Мінск: БДУ, 2011. –  С. 213 – 215.
5. Зразікава В.А. Структура і асаблівасці кантэнту інфармацыйнага партала «Правда Гомель» // Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы: матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 5 мая. 2020 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В.М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 124-129.
6. Зразікава В.А. Права на выкарыстанне выявы грамадзян у беларускім медыярэгуляванні // Журналістыка-2020: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 22-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 12-13 ліст. 2020 г. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 22-26.
7. Зразікава В.А. Выкарыстанне кейс-тэхналогій на занятках па прававых асновах журналістыкі // Журналистика – Медиалогия – Наставничество: материалы Междунар.науч.-практ.конф., посвящ. 95-летию проф. Б.В. Стрельцова и 100-летию БГУ. – Мінск: БДУ, 2021. – С. 38 –384.
8. Зразікава В.А. Навуковая спадчына і практычная дзейнасць Н.М. Доўнар // Журналістыка-2021: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 23-й Міжнар. навук.-практ. канф. – Мінск: БДУ, 2021. – С. 165–172.

 

Контакты: 
г. Минск, ул. Кальварийская, 9, комн. 322
тел. рабочий: +375-17-259-70-25
e-mail:  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Вверх