доцент кафедры медиалогии, кандидат филологических наук, доцент

Кандидат филологических наук по специальности 10.01.01 - белорусская литература, доцент по специальности «Литературоведение».

Образование: Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка (1997).

Тема диссертационного исследования: "Трансформация образа женщины в белорусской прозе ХХ века" (2004).

Дисциплины, которые читает: история социальной коммуникации, история менеджмента, персональный менеджмент, коммуникационный менеджмент, селфменеджмент, академическое письмо, современная журналистика.

Научные интересы: коммуникативистика, менеджмент, журналистика, академическое письмо, методика преподавания литературы.

Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations:

99 публикаций, h-индекс  1.

Основные публикации:
1. Пратаформы інфармацыйна-камунікацыйнай дзейнасці падчас княжання Вітаўта (другая палова XIV – пачатак XV ст.) / І. Д. Воюш // Журнал Белорусского государственногоуниверситета. Журналистика. Педагогика. – 2017. – № 1. – С. 414.
2. Белорусскоязычная пресса периода Октябрьской революции / И.Д. Воюш // История отечественных СМИ. Научный журнал. – 2017. – № 2 [4]. – М.: Фак. журн. МГУ, 2017. – С. 71-77.
3. Вобраз беларускай жанчыны ў сюжэце гістарычных аповесцей У.Караткевіча: функцыянальны аспект / І. Д. Воюш // Адукацыя і выхаванне. Беларуская мова і літаратура. - 2001. - № 2.
4. Зварот да гераіні (воблакі васьмідзесятых): жаночы вобраз у творах В.Быкава і І. Пташнікава / І. Д. Воюш // Роднае слова. - 2002. - № 10.
5. Інтэрпрэтацыя жаночай суб'ектыўнасці ў творах пра Ефрасінню Полацкую / І. Д. Воюш // Наук. вісн. Волинськ. держ. ун-ту (Луцьк). - 2002. - № 4.
6. Жаночы характар у творчасці І. Мележа / І. Д. Воюш // Полымя. - 2003. - № 3.
7. Жанчына ў непрытульным свеце: жаночыя вобразы ў прозе Міхася Зарэцкага / І. Д. Воюш // Роднае слова. - 2004. - № 9.
8. Вобраз жанчыны-ахвяры ў ваеннай прозе Васіля Быкава / І. Д. Воюш // Да 80-годдзя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава: зб. навук. арт. - Мінск, 2005.
Жаночыя вобразы ў апавяданнях Івана Навуменкі / І. Д. Воюш // Творчая асоба І. Навуменкі і праблемы беларускай філалогіі і адукацыі: зб. навук. артыкулаў. - Мінск, 2006.

Учебно-методические комплексы:
1. Воюш, И. Д. История русской журналистики : электронный учебно-методический комплекс для специальностей: 1-23 01 09 «Журналистика международная», 1-23 01 08-02 «Журналистика (аудиовизуальная)» / И. Д. Воюш, О. Н. Касперович-Рынкевич ; БГУ, Фак. журналистики, Каф. медиалогии. – Минск : БГУ, 2019. – 97 с.

Учебники, пособия:
1. Беларуская літаратура: вучэбны дапаможнік для 10 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання (з электронным дадаткам для павышанага ўзроўню) / А.П. Бязлепкіна-Чарнякевіч [і інш.]; пад рэд. А.П. Бязлепкінай-Чарнякевіч, І.Д. Воюш. – Мінск: НІА, 2020.
2. Літаратурнае чытанне: вучэб. дапам. для 3 класа першага аддз. дапам. школы з беларус. мовай навучання : у 2 ч. / ІД. Воюш, В.І. Аляшкевіч. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2020.
3. Літаратурнае чытанне: вучэб. дапам. для 4-га кл. першага аддз. дапам. шк. з беларус. мовай навучання : у 2 ч. / І. Д. Воюш, В. І. Аляшкевіч. — Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2020.
4. Літаратурнае чытанне: вучэбны дапаможнік для 10-га класа першага аддз. дапам. школы з рускай мовай навучання / І. Д. Воюш, В. І. Аляшкевіч, А. М. Змушко. - Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2020.
5. Беларуская мова. Пераказы з дадатковымі заданнямі: 8–9-я класы: дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / Г.М. Валочка, І.Д. Воюш, І.У. Булаўкіна [і інш.] / Нацыянальны інстытут адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: Аверсэв: НІА, 2017.
6. Алімпіяды па беларускай мове і літаратуры: Водгук на мастацкі твор. Вуснае выказванне / В. У. Праскаловіч, І.Д. Воюш, В.І. Караткевіч, А.А. Радзевіч. – Мінск : Бел. асац. «Конкурс», 2020.
7. Беларуская дзіцячая літаратура: вучэб. дапам.; пад рэд. А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфімавай.– Мінск: Выш. школа, 2008.
8. Беларуская дзіцячая літаратура: вучэб. дапам.; пад агульн. рэд. А.М. Макарэвіча. – Мінск: РІПА, 2016.

Учебно-методические публикации:
1. Да чаго давядзе Алесіна праўда? Заняткі па рамане В. Адамчыка "Чужая бацькаўшчына" / І. Д. Воюш // Роднае слова. – 2003. – № 3.
2. Репрезентация образа женщины в современном курсе литературы: к проблеме гендерного анализа учебников / И. Д. Воюш // Живые голоса: обмен опытом: сб. науч. ст. / Бел. гос. пед. ун-т; ред. Т.Г.Каленникова, Р.С.Пионова. – Минск, 2003.
3. Песня праўды: комплекс рознаўзроўн. заданняў да ўрока пазакласнага чытання па казцы Г. Х. Андэрсена "Салавей" / І. Д. Воюш // Роднае слова. - 2003. - № 11.
4. Вайна ў дзіцячым сэрцы. Проза Васіля Быкава на ўроку развіцця мовы / І. Воюш // Роднае слова. – 2004. – № 7. – С. 34-37.
5. Патрыятычнае выхаванне і не толькі: творчасць Галіны Васілеўскай для здяцей і юнацтва / І. Д. Воюш // Роднае слова. – 2007. – № 1.
6. Мележ.by, або Інтэрнет-рэсурсы на ўроках беларускай літаратуры: раман “Людзі на балоце” І.Мележа / І.Д.Воюш // Роднае слова. – 2010. – № 2. – С. 82-84.
7. Маўр-Дзя-Дун і Дэздэмона: Вывучэнне творчасці Янкі Маўра з выкарыстаннем магчымасцей сеціва / І. Д. Воюш // Роднае слова. – 2013.– № 5.
8. Падрыхтоўка да рэспубліканскага конкурсу работ даследчага характару (канферэнцыі) вучняў па вучэбным прадмеце "Беларуская літаратура": практычныя парады / І. Д. Воюш // Беларуская мова і літаратура.– 2016. – № 7.

 

Контакты:

ул. Кальварийская, 9, комн. 322

тел. раб. +375-17-259-70-25

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вверх