Тычко Галіна Казіміраўна, доктар філалагічных навук, прафесар кафедры перыядычнага друку i вэб-журналiстыкi

Біяграфія

Адукацыя:
філалагічны факультэт БДУ, аспірантура пры кафедры беларускай літаратуры філалагічнага факультэта БДУ, дактарантура ў БДПУ імя М. Танка.

Стажыроўкі:
2000 г. – Беластоцкі ўніверсітэт кафедра літаратуры асветніцтва і рамантызму (Польша)
2004 г. — FOJO media institute. Часопісная журналістыка. Стакгольм (Швецыя)

Праца:
Педагагічную працу распачала ў 1978 годзе настаўніцай у Шклоўскім раёне Магілёўскай вобласці. З 1979 — гід-перакладчык польскай мовы БМТМ “Спадарожнік” Мінскага абкама камсамола У 1982 годзе паступіла ў завочную аспірантуру БДУ. Кандыдацкую дысертацыю “Маральна-этычныя пошукі маладой беларускай прозы (70-80-ыя гады) абараніла ў 1987. У сакавіку 1986 г. – залічана на працу ў штотыднёвік “Літаратура і мастацтва” на пасаду карэспандэнта. З 1993 г. – член Саюза беларускіх пісьменнікаў па секцыі літаратурнай крытыкі. З гэтага часу працавала рэдактарам аддзела крытыкі і літаратуразнаўства часопіса “Полымя”. У 1995 г. перайшла працаваць у БДПУ імя М. Танка на пасаду дацэнта кафедры беларускай літаратуры. Тут закончыла дактарантуру (1998—2001 гг.), і ў 2002 г. абараніла доктарскую дысертацыю “Творчасць Янкі Купалы і традыцыі духоўнай рэгіянальнасці ў польскай літаратуры ХІХ – пачатку ХХ стагоддзяў”, у 2003 – атрымала навуковую ступень доктара філалагічных навук па спецыяльнасцях 10.01.01 — беларуская літаратура; 10.01.03 – літаратура народаў краін замежжа (польская літаратура). З 2002 года — дацэнт, а потым прафесар кафедры сацыялогіі журналістыкі факультэта журналістыкі БДУ. У студзені 2005 г. атрымала вучонае званне прафесара па спецыяльнасці “літаратуразнаўства”. З 2006 г.— загадчык кафедры беларускай філалогіі і сусветнай літаратуры БДУ культуры і мастацтваў. З кастрычніка 2013 г. — прафесар кафедры сацыялогіі журналістыкі Інстытута журналістыкі БДУ. Член Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў. Член рэдакцыйнай калегіі выдавецтва “Беларускі кнігазбор”. Член саветаў па абароне дысертацый пры філалагічным факультэце БДУ і пры Інстытуце журналістыкі БДУ.

Навуковыя інтарэсы:
беларусістыка, паланістыка, кампаратывістыка, міжкультурная камунікацыя.

Падрыхтаваныя кандыдаты навук:
Воюш Інга Дзмітрыеўна “Трансфармацыя вобраза жанчыны ў беларускай прозе ХХ стагоддзя” па спецыяльнасці 10.01.01 — беларуская літаратура. Абарона: БДУ, 2004.

Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations

Колькасць публікацый:
210 (без уліку электронных выданняў)

Выбраныя публікацыі:
Манаграфіі, падручнікі, дапаможнікі
1. Творчасць Янкі Купалы і традыцыі духоўнай рэгіянальнасці ў польскай літаратуры ХІХ—пачатку ХХ стагоддзяў: манаграфія / Пад. рэд. член-кар НА Н Б А.А.Лойкі / Г.К. Тычко. Мінск: УП “Тэхнапрынт”, 2001.—167 с. (12 д. л.)
2. Великие писатели ХХ века. Составление, общая редакция, предисловие, послесловие П. В. Васюченко / Г.К. Тычко Гомбрович Витольд; Лем Станислав; Милош Чеслав; Ожешко Элиза; Пшибышевский Станислав; Сенкевич Генрик // Москва: Мартин, 2002 . С.135—139, .230—233, .262—267, .285—289, 317—321, 340—344. (2 д. л.)
3. Людзьмі звацца: Падручнік па беларускай мове для ІІІ класа гімназіі для польскіх школ з дадатковым вывучэнннем беларускай мовы. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla mniejszości i grup etnicznych do nauczania języka białoruskiego na poziomie klasy III gimnazjum (dla szkół z dodatkową nauką języka białoruskiego) na podstawie recenzji rzeczoznawców: mgr. Wiery Florczuk, prof. dr hab. Mieczysława Jackiewicza, prof. dr hab. Michała Kondraciuka, mgr Olgi Sienkiewicz. / Г.К. Тычко Беларуская літаратура першай паловы ХХ стагоддзя ; Беларуская літаратура другой паловы ХХ стагоддзя; Літаратура беларускага замежжа // Беласток: Orthdruk, 2003.— С.40—45, С.46—52, С. 110—117. (2 д. л.)
4. ХІІІ Міжнародны з¢езд славістаў. Мовазнаўства. Літаратура. Культуралогія. Фалькларыстыка (Любляна, 2003): Дакл. Бел. Дэлегацыі/ НАН Беларусі. Беларускі камітэт славістаў / Г,К. Тычко Гістарычная сімволіка шматэтнічнай Рэчы Паспалітай і яе інтэрпрэтацыя ў польскай і беларускай літаратурах ХІХ—пачатку ХХ ст. // Мінск: Бел. навука, 2003.— С.400—416. (1 д. л.)
5. Postsowiecka literatura białoruska w europejskim dialogu międzynarodowym / L.Sinkova; H. Tychko. Literatury słowiańskie po roku 1989.Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. Tom I. Transformacja. Pod red. Haliny Janaszek-Ivaničkovej // Warszawa: Dom wydowniczy ELIPSA; 2005.—S.171—179. (0,5 д. л.)
6. Асновы літаратурна-мастацкай творчасці. Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў факультэта журналістыкі / Г.К. Тычко // Мінск: БДУ, 2005.—176 с. (11,7 д. л.)
7. Беларуская літаратура ХХ стагоддзя (біяграфіі пісьменнікаў, бібліяграфія, літаратурная крытыка) давед. для ст. шк. ўзросту/ Д.Я.Бугаёў і [інш.], навук. рэд. Л.Д. Сінькова / Г.К. Тычко Беларуская літаратура першай паловы ХХ стагоддзя ў кантэксце сусветнага літаратурнага працэсу; Янка Купала; Гіём Апалінэр; Кандрат Крапіва; Міхась Зарэцкі; Максім Танк; Аркадзь Куляшоў; Беларуская літаратура другой паловы ХХ стагоддзя ў кантэксце сусветнага літаратурнага працэсу; Пімен Панчанка; Янка Брыль; Іван Навуменка; Уладзімір Караткевіч; Ніл Гілевіч; Вячаслаў Адамчык; Рыгор Барадулін // Мінск, 2008. – С.5—31, 56 —62, 80—103, 139—172, 192—202, 220—259. (10 д. л.)
8. Правы чалавека і сродкі масавай інфармацыі.Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў Інстытутаа журналістыкі / Г.К. Тычко. Мінск: БДУ, 2008. —91 с. (6 д. л.)
9. Беларуская літаратура ХІХ—ХХ стагоддзяў: Час і асобы / Г.К. Тычко. Мінск: БДУКІМ, 2010. – 267 с. (17, 8 д. л.)
10. Беларуская літаратура ХVІ–ХХ стст. Працы Кафедры беларускай філалогіі, пад. рэд. Галіны Тварановіч. Bialorutenistyka Bialostocka. – том 2./ Г.К. Тычко. Літаратуразнаўчыя даследаванні кафедры / Bialystok, 2010. – С. 279 – 285. (0, 2 д. л.)
11. Літаратура першай паловы XIX стагоддзя. Том 3.[уклад. і камент. М. В. Хаўстовіча]; навук. рэд. С. Л. Гаранін; Iнстытут Мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы .Нацыянальная Акадэмія Навук Беларусі / Г.К. Тычко Франц Савіч // Мінск: Мастацкая літаратура, 2012.—С.974—976. (0, 3 д. л.)
12. Літаратура Беларусі ХІХ стагоддзя.Анталогія. Уклад. Цвірка К.А., Шпакоўскі І.С., Антановіч К.А. /Г.К. Тычко Ева Фялінская // Мінск: Беларуская навука, 2013. – С.104—111. (0,3 д. л.)
13. Г.К. Тычко Нацыянальнае Індывідуальнае Агульначалавечае. Зборнік навук. артыкулаў. —БЛА “Белавежа”, Беласток, 2015. ISBN978-83-7657-158-4. —165 с. (8 п.л.)
14. Г.К. Тычко Калядная зорка Сакрата Яновіча / Sakrat Janowicz Pisarz transgraniczny. Studia. Wspomnienia. Materialy / Pod redakcja naukowa Grazyny Charytoniuk-Michej, Katarzyny Sawickiej-Mierzynskiej, Danuty Zawadzkiej / Recenzent prof. dr. hab/ Wanda Supa.— Bialystok. —Trans Humana, 2014. ISBN 978-83-64817-03-8 .— S.85—97. (1,2 п.л.)

Артыкулы ў часопісах спісу БелВАК:
13. “Адвечная песня” Янкі Купалы як драма адкрытай формы / Г.К. Тычко // Весці НАН РБ. Сер. Гуманітар. Навук.2002. №1. С. 88—96. (0, 8 д. л.)
14. Драматычная паэма Янкі Купалы «Сон на кургане» і яе повязі з рэгіянальнай польскамоўнай літаратурнай традыцыяй: Тэма сну ў сусветнай літаратуры / Г.К. Тычко // Роднае слова. 2002. № 1. С. 20—24. (0, 8 д. л.)
15. Драматычная паэма Янкі Купалы «Сон на кургане» і яе повязі з рэгіянальнай польскамоўнай літаратурнай традыцыяй: Два вяселлі/ Г.К. Тычко // Роднае слова. 2002. № 2. С. 20—24. (0, 8 д. л.)
16. ХШ Міжнародны з’езд славістаў (Любляна 15—21 жніўня 2003 г) / Г.К. Тычко, С.М. Запрудскі // Веснік БДУ. Сер. 4. 2003. № 3.С. 107 — 110. (0, 3 д. л.)
17. Вільня ў жыцці і лёсе Максіма Танка / Г.К.Тычко // Роднае слова. 2004. № 12. С. 82—85. (0, 5 д. л.)
18. Зямлі патрэбны паэты…. І выдаўцы. Штрыхі да творчага партрэта К. Цвіркі / Г.К. Тычко // Роднае слова. 2004. № 3. С. 10 — 12. (0, 3 д. л.)
19. “Біблія як феномен культуры” Рэцэнзія на кнігу Г.В. Сінілы / Г.К. Тычко // Веснік БДУ. Сер.4. 2005. № 3. С.125—126. (0, 2 д. л.)
20. Метадычныя матэрыялы па курсе беларускай літаратуры ў ХІІ класе (паглыблены ўзровень): Андрэй Мрый, Міхась Зарэцкі, Кандрат Крапіва / Г.К. Тычко // Беларуская мова і літаратура. 2006. № 5. С. 45, 49—51. (0, 4 д. л.)
21. Метадычныя матэрыялы па курсе беларускай літаратуры ў ХІІ класе (паглыблены ўзровень): Васіль Быкаў / Г.К. Тычко // Беларуская мова і літаратура. 2006. № 6. С. 55. (0, 2 д. л.)
22. Непарушны закон існасці / Г.К. Тычко // Роднае слова. 2006. № 3. С. 82 — 84. (0, 5 д. л.)
23. Школьныя прыярытэты, у чым яны? / Г.К. Тычко // Роднае слова. 2006. № 11. С. 81 — 82. (0, 2 д. л.)
24. Вывучэнне ваеннай і пасляваеннай лірыкі Пімена Панчанкі. 10 клас /Г.К. Тычко // Роднае слова. 2007. № 8. С. 22 — 25. (0, 4 д. л.)
25. Ліха павінна быць пераможана ў нас саміх…/ Г.К. Тычко // Роднае слова. 2007. № 1. С. 12 —13. (0, 2 д. л.)
26. Мар’ян Здзяхоўскі і Беларусь / Г.К. Тычко // Роднае слова. 2010. № 12. С. 26–27. (0, 3 д. л.)
27. Г.К. Тычко У пошуках схаванага скарбу: Вобразны свет паэмы Янкі Купалы “Сон на кургане” // Полымя, 2014, № 12. с.125—137. (1 п.л.)
28. Тычко, Г.К. Мастацкая рэцэпцыя сусветнай класікі ў творчасці Максіма Багдановіча // Роднае слова. № 11. 2015(0,5 п.л.)

Матэрыялы міжнародных навукова-практычных канферэнцый:
27. Станаўленне беларускага друкаванага слова на тэрыторыі Беласточчыны ў пасляваенны перыяд / Г.К. Тычко // Журналістыка- 2007. Надзённыя праблемы. Перспектывы: Матэрыялы 9-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 6 –7 снежня 2007 г. Вып.9 / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. Мінск, 2007. С. 332—335. (0,3 д. л.)
28. Рэдактарска-выдавецкая дзейнасць Ежы Гедройца і Беларусь / Г.К. Тычко // Журналістыка- 2009. Стан, праблемы і перспектывы: Матэрыялы 11-й Міжнароднай навук.-практ. канф., Мінск, 11 –12 снежня 2008 г. Вып.10 / Рэдкал. С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. Мінск, 2009. С. 442—445.( 0,3 д. л.)
29.Права на свабоду думкі, слова і інфармацыі: маральна-прававы аспект / Г.К. Тычко // Журналістыка-2008. Стан, праблемы і перспектывы: Матэрыялы 10-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 11 –12 снежня 2008 г. Вып.10 / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. Мінск, 2008. С. 426—429.(0,3 д. л.)
30. Публіцыстыка Янкі Купалы на старонках штодзённай палітычна-эканамічнай і літаратурнай газеты “Звон” / Г.К. Тычко // Журналістыка-2012. Стан, праблемы і перспектывы.// Матэрыялы 14-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 6 –7 снежня 2012 / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. Мінск, 2012. С. 426—429. (0,3 д. л.)
31. Беларускамоўны канфесійны друк за мяжой / Г.К. Тычко // Журналістыка – 2010.Стан, праблемы і перспектывы: Матэрыялы 12-й Міжнароднай навук.-практ. канф. Мінск, 8—9 снежня 2010 г. Вып.11 / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. Мінск, 2010. С. 281—283. (0,3 д. л.)
32. Камунікатыўны патэнцыял гісторыі беларускай літаратуры / Г.К. Тычко // Жыццём і словам прысягаючы…: да 90-годдзя заслуж. работніка адукацыі Рэсп. Беларусь д-ра філал. навук, праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага: Зб. навук. прац. Пад агул.рэд. д-ра філал. навук праф. В.І. Іўчанкава. Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2012. С.540—550. (0,3 д. л.)
33. Тычко Г. К Да пытання актуалізацыі духоўна-патрыятычнага пачатку ў творчай спадчыне В. Быкава // Журналістыка, 2014. Стан, праблемы і перспектывы.// Матэрыялы 16-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 5 –6 снежня 2014 / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Мінск, 2014. (0,1 п.л.)
34. Тычко Г. К. Нацыянальная спецыфіка крэалізаванага тэксту // Журналістыка, 2015. Стан, праблемы і перспектывы.// Матэрыялы 17-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 12 –13 лістапада 2015 / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Мінск, 2015. – С.458-460 (0,1 п.л.)

Педагагічная праца:
Асновы літаратурна-мастацкай творчасці
3 курс, 5-6 семестр, лекцыі, практычныя заняткі
Спецыяльнасць "Літаратурная работа (творчасць)". Матэрыялы курса
Спецыяльнасць "Літаратурная работа (рэдагаванне)". Матэрыялы курса

5 курс, 9 семетр, лекцыі, практычныя заняткі
Спецыяльнась "Журналістыка (друкаваныя СМІ)". Матэрыялы курса
Спецыяльнасць "Журналістыка (вэб-журналістыка)". Матэрылы курса
Спецыяльнасць "Журналістыка (аудыевізуальная)". Матэрыялы курса

Правы чалавека і СМІ
Мастацка-публіцыстычныя жанры
Гісторыя беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя
Сучасная беларуская літаратура
Беларуская літаратура ХХ стагоддзя

Кантакт: вул. Кальварыйская, 9, комн. 322, тэл. 259-70-25

Вверх