Бурдзялёва Ірына Аляксееўна

Дацэнт кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі, кандыдат філалагічных навук

Адукацыя: 1977г. – філалагічны факультэт БДУ.

Лекцыйныя курсы:«Беларуская літаратура 1920 –1970-х гг.», «Беларуская літаратура канца ХХ – пачатку ХХІ ст.»

Сферы навукі, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: гісторыя беларускай літаратуры ХVІІІ –ХІХ стст., беларуская літаратура ХХ ст., мастацкія стылі беларускай літаратуры.

Тэма кандыдацкай дысертацыі, год і месца абароны, прозвішча навуковага кіраўніка:«Традыцыя сентыменталізму ў беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя», 2005 г., Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы НАН Беларусі, навук. кір. – кандыдат філалагічных навук, дацэнт П.В. Васючэнка.

Публікацыйная актыўнасць, навукаметрычныя паказчыкі ў Google Scholar Citations

Агульная колькасць навуковых публікацый: каля 100 навуковых публікацый.

Асноўныя публікацыі:

 1. Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры ХІХ – пачатку ХХ стагоддзяў: майстры, плыні, традыцыі : курс лекцый – Мінск: МДЛУ, 2009. – 167 с.
 2. Проза Евы Фялінскай / Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры белдзяржуніверсітэта. -- Вып. 10. – Мінск: ВТАА “Права і эканоміка”, 2009. – С. 17--29.
 3. Некаторыя аспекты перадрамантызму ў беларускай літаратуры // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта. – Вып. 9. – Мінск: ВТАА “Права і эканоміка”, 2008. – С. 11—34.
 4. Гістарычны шлях Беларусі і сімволіка трыадзінства ў паэзіі Янкі Купалы//Вестн. Минского гос. лингв. ун-та. Сер. 1, Филология. –2008. – № 2 (32). – С. 179–187.
 5. Традыцыі гатычнага рамана ў беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя // Studia Bialorusinistyczna. – Lublin: UMCS, 2010. – Т. 4. – S. 185–194.
 6. Вынікі мастацкіх пошукаў у кнізе-дзённіку М. Гарэцкага “Скарбы жыцця” // ActaAlbaruthenika. Literatura, język i kultura: Навуковы зборнік / Пад рэд. М. Хаўстовіча, А. Баршчэўскага. – Вып. 10 – Warszawa, 2010. – S. 38–49.
 7. Правакацыйныя стратэгіі ў паэзіі Янкі Купалы // Acta Albaruthenika. Literatura, język i kultura: tradycje i nowatorstwo. – Warszawa, 2012. – № 12. – S. 17--25.
 8. Матыў загубленага Эдэму ў “Палескай хроніцы” І.Мележа і ў рамане “Неруш” В. Казько // Вестн. Минского гос. лингв. ун-та. Сер. 1, Филология. – 2013. – № 2 (63). – С. 95–103.
 9. Аўтабіяграфічная проза Евы Фялінскай у кантэксце жаночай мемуарыстыкі ХІХ стагоддзя / Вестн. Минского гос. лингв. ун-та. Сер. 1, Филология. – – № 2. – С. 99–106.
 10. Традиции бидермайеризма в творчестве Евы Фелинской // Бидермейер в славянском и европейском контексте: коллективная монография под ред. Т. Аникиной и Р.  Мниха / Colloquia Litteraria Sedlicensia – Sankt-Petersburg-Siedlice, 2016. – Т. 22 – С. 113-127.
 11. Трансфармацыя сядзібнага топасу ў літаратуры Беларусі XVIIІ–XIX стст. / Acta Albaruthenika. Literatura, język i kultura: tradycje i nowatorstwo. – Warszawa, 2016. – № 16. – S. 38—49.
 12. Меладраматызм і традыцыі гатычнай прозы ў беларускай літаратуры ХХ ст. // Слова і сучаснасць: праблемы функцыянавання беларускай літаратуры ва ўмовах глабалізацыі, рынку, масавай культуры / П.В. Васючэнка, І.А. Бурдзялёва, і інш.: калект. манаграфія – Мінск: МДЛУ, 2017. – С. 59-92.
 13. Нацыянальная аснова творчасці В.Марціновіча / Беларуская літаратура, культура і свет: праблемы рэпрэзентацыі : Зборнік навук. артыкулаў па выніках міжнар. навук. канф., Мінск, 3-4 лістапада 2016. – Мінск : МДЛУ, 2018. – с. 163-171.
 14. Раман Э.Т. Масальскага “Пан Падстоліц” сярод еўрапейскіх літаратурных утопій / Acta Albaruthenika. -- T. 18. -- Warszawa, 2018. – S. 87-101
 15. Жанравы сінкрэтызм у рамане Э.Т.Масальскага “Пан Падстоліц” / Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя связі. Да 220-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча : зб. арт. па матэрыялаха міжнар. навук. канф. – Мінск: БДУ. 2018 – 320-329.
 16. Новае літаратурнае падарожжа ў ХІХ стагоддзе  // Філалагічная адукацыя: навук.-метад. зб / рэдкал.: А. І. Бельскі (гал. рэд.)[і інш.]. — Мінск: БДУ, 2019. — Вып. 3. — С. 65—68.

Кантакты:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

тел. +375-33-663-99-38 (Wel)