Саянкова-Мяльнiцкая Людміла Пятроўна, загадчык кафедры, доктар філалагічных навук

Саенкова-Мельницкая Людмила Петровна, заведующий кафедрой, доктор филологических наук

 

Адукацыя: вышэйшая. 1979 г. – факультэт журналістыкі па спецыяльнасці “Журналіст”; 1985 – Усесаюзны інстытут кінематаграфіі па спецыяльнасці “Кінакрытык, кіназнаўцы”. Дыплом з адзнакай. 

Якія курсы чытае: «Культуралогія», «Гісторыя мастацтваў».

Тэма кандыдацкай дысертацыі, год і месца абароны: «Системно-целостный анализ фильма в кинокритике 80-х годов», 1985 г., факультет журналистики МГУ , г. Москва, научный рук. – доктор филологических наук, профессор Е. Л. Бондарева.

Тема докторской диссертации, год и место защиты: «Кинокритика в белорусской журналистике: история, теория, медиапрактики», 2022 г., факультет журналистики БГУ , г. Минск, научный консультант – доктор филологических наук, профессор Н. Т. Фрольцова.

Публікацыйная актыўнасць, навукаметрычныя паказчыкі ў Google Scholar Citations

Агульная колькасць навуковых публікацый: больш за  150 навуковых публікацый.

Асноўныя публікацыі

Манаграфіі:

 1. «Массовая культура. Эволюция зрелищных форм» (Мн.: БГУ, 2003, 122 с. )
 2. «Массовая культура в медиапространстве: история, теория, практика СМИ» (Германия, 2011, 175 с.)
 3. Зборнік кінааглядаў «9 ½ недель «Лістапада» (Мн.: Ковчег, 2003, 98 с.)
 4. Літаратурна-мастацкае выданне “Минский международный кинофестиваль «Лістапад»: 20 лет спустя” (Мн.:Издательский дом “Звязда”, 2013, 318 с.).

Вучэбныя дапаможнікі:

 1. «История искусств» (Мн.: БГУ, 2004, 86 с.), «Культурология» (Мн.: БГУ, 2007, 146 с.).

Аўтар-складальнік літаратурна-мастацкага выдання аб знакамітых выпускніках факультэта журналістыкі, якія сталі вядомымі дзеячамі культуры і мастацтва“Свет близких звезд” (Мн.: Издательский дом «Звязда», 2014, 230 с.).

Ініцыятар, складальнік і навуковы рэдактар серыі «СМИ и художественная культура», у якой выйшла 6 зборникаў: «Произведение искусства – предмет анализа критика», «Время. Искусство. Критика», «Массовая культура и журналистика», «Трансформация жанров в литературно-художественной критике», «Литературно-художественная критика в интернет- пространтсве», «Медийный образ автора» (электронный вариант).

Артыкулы ў  рэцэнзуемых выданнях:

 1. Литературно-художественная критика и журналистика: историко-культурный контекст.–Веснік БДУ. сер.IV – 2009. – №1. – С.87-91.
 2. Полифункциональность и многоаспектность журналистики как вида культуры. – Вестник Полоцкого государственного университета. Гуманитарные науки. – 2009. – №1.
 3. Еще раз о единстве формы и содержания. – Беларуская думка – 2009. – №3. – с.104-110.
 4. Тенденции развития литературно-художественной критики в условиях современной медиакультуры. – Вести Института современных знаний. – 2009. –№3.
 5. Кінакрытыка як від творчай дзейнасці: гістарычны аспект. – Роднае слова. – 2009. – №6.
 6. Гуманитарно-образовательный потенциал современной медиакоммуникации. – Вестник Костромского государственного университета им.Н.А.Некрасова. – 2009. – Т.14.
 7. Інфармацыйна-камунікатыўныя і адукацыйныя асаблівасці медыякультуры // Роднае слова. 2009. – №11.
 8. Базовые модели кинокритического творчества. // Мастацкаяадукацыяі культура. – 2010. – №1
 9. Особенности литературно-художественной критики в современном медиаконтексте // Вестник Гродненского университета. –  2010. – №2.
 10. Трансформация экранных форм в контексте современной медиакультуры // Веснік БДУ. Сер IV. – 2010. – №2.
 11. Время кинонадежд / Беларуская думка. – 2010. – №11.
 12. Медиакритика как цивилизирующий фактор в деятельности СМИ // Вестник Полоцкого университета. – 2011. – №7.
 13. Становление белорусской кинокритики в 20-х г. XX в.: временной контекст и аксиологические акценты // Веснік БДУ. Сер.IV– 2012. – №1.
 14. Жизнь как экзистенциальная драма. /Беларуская думка. – 2012. – №12.
 15. Кинокритика и киножурналистика: типология творческой деятельности / – Веснік БДУ. Сер.IV. – 2013. – № 1.
 16. XX кино«Лістапад»: выбор сделан. / Беларуская думка. – 2013. – № 12.
 17. Фильмы и герои XX «Лістапада»/ Людмила Саенкова. – Беларуская думка. – 2013. – № 12
 18. Понятия “жанр”, “система жанров” в журналистике и кинокритике: предметные характеристики и факторы жанрообразования // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія.  Журналістыка.  Педагогіка.  – 2014. – № 2.
 19. Функциональные особенности кинокритики в интернет-пространстве // Веснік БДУ. Сер. 4. Філалогія. Журналістыка.  Педагогіка.  – 2016. – № 1. 
 20. Авторская колонка о культуре: жанровая специфика и функциональные особенности /Л.П. Саенкова-Мельницкая // Веснік БДУ. Сер. 4. Філалогія. Журналістыка.  Педагогіка.  – 2016. – № 3.
 21. Влияние теоретических концепций структуры фильма на развитие кинокритики // Веснік БДУ. Сер.Журналистика. Педагогика. – 2017. – № 1.
 22. Функции авторской колонки о кино как культурно значимого медиатекста / /Медиалингвистика (Санкт-Петербург) – 2017. – № 2.
 23. 25-й Минский международный кинофестиваль «Лістапад»: культурный статус, контент, современные кинотренды / Л.П.Саенкова-Мельницкая // Беларуская думка. – 2018. – № 12. – С. 92-102.

Навуковыя артыкулы ў зборніках

 1. Саенкова, Людмила. Жанровая диверсификация в современной кинокритике / Л.дмила Саенкова // Слова ў кантэксце часу: да 85-годдзя прафесара А.І.Наркевіча: пленарныя даклады. Зб. нав. артыкулаў / пад агул. рэд. В.І.Іўчанкава. – Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ. 2014. – С. 131-138.
 2. Саенкова, Л.П. Реальные истории Анатолия Алая / Л.П.Саенкова // Свет близких звезд / сост. Л.П.Саенкова. – Минск: Выдавецкі дом “Звязда”, 2014. – С. 26-36.
 3. Саенкова, Л.П. Нравственные и творческие принципы кинокритика Е.Л.Бондаревой / Л.П.Саенкова // Свет близких звезд /сост. Л.П.Саенкова. – Минск: Выдавецкі дом “Звязда”, 2014. – С.    51-61.
 4. Саенкова-Мельницкая, Л.П. Литературно-художественная критика как средство репрезентации искусства: проблемы трансформации / Л.П. Саенкова-Мельницкая // Актуальные проблемы мировой художественной культуры: сб. науч.ст. В 2 ч. Ч.1; редкол.: Т.Г.Барановская (гл.ред.) [ и др.]. – Гродно ГрГУ, 2017. – С.68-72.
 5. Саенкова-Мельницкая, Людмила. Трансформация сущностных особенностей литературно-художественной критики в современном медиапространстве / Людмила Саенкова-Мельницкая // Стылістыка: мова, маўленне і тэкст: зб. навуковх прац: да 95 годдзя заслуж. Работніка адукацыі Рэспублікі Беларусь, д-ра філал. навук, праф. М.Я.Цікоцкага; пад агул. Рэд В.І.Іўчанкава. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2017. – С.500-506.
 6. Саенкова-Мельницкая, Л.П. Жанровая трансформация в современном культурно-просветительском медиадискурсе // Л.П.Саенкова-Мельницкая // Славянский мир и национальная культура в современной коммуникации: к 155-летию со дня рождения академика Е.Ф.Карского: сб. науч. тр. / редкол.: М.И.Конюшкевич (гл.ред.) , Т.А.Пивоварчик, И.И. Минчук. – Гродно: ГрГУ, 2017. – С.172-179.
 7. Саенкова-Мельницкая, Людмила. Автор как аксиологическая категория в арт-колумнистике / Людмила Саенкова-Мельницкая // Мультимедийная журналистика: сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1-2 марта 2018 г. / под общ. Ред. В.П.Воробьева. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2018. – С.321-325.
 8. Саенкова, Л.П. Владимир Высоцкий – киноактер: от гротескной условности до психологической достоверности / Л.П.Саенкова // Владимир Высоцкий – поэт, актер, певец, композитор: сб. тр. Международной научн.-практ. конф., Гродно 2-4 мая, 2018 г. – Гродно: ГрГУ им. Я.Купалы, 2018.
 9. Саенкова, Л.П. Визуально-смысловые акцента белорусского киноэкспрессионизма Л.П.Саенкова // Актуальные проблемы мировой художественной культуры: сб. тр. IX Междунар. науч.-практ. конф. , Гродно, 25-26 октября, 2018 г. – ГрГУ им. Я.Купалы, 2018.
 10. Саенкова-Мельницкая, Л.П. Этические коллизии в современной кинокритике / Л.П.Саенкова-Мельницкая // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации : сб. науч. тр. / редкол.: М. И. Конюшкевич (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2018. – С. 68-71.

Матэрыялы Міжнародных і Рэспубліканскіх навуковых, навукова-практычных канферэнцый  

 1. Живопись как интертекст в игровом кино // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : материалы Междунар. науч. конф., посвящ. Памяти профессора У.Д.Розенфельда. Гродно, 17-18 ноября 2014 г. : в 2 ч. / ГрГУ им. Я.Купалы; редкол. : А.П.Богустов [и др.]. – Гродно, 2014. – Ч.1.
 2. Литературно-художественная критика в условиях ремедиации // Журналістыка-2015: стан, праблемы, перспектывы: матэрыялы 17 Міжнароднай навук.- практычн. канф., Мінск, 12-13 лістапада 2015 г.; рэдкал. С.В.Дубовік [адказн. рэд. ]. – Мінск: «БДУ», 2015.
 3. Живопись как интертекст в игровом кино / //Актуальные проблемы мировой художественной культуры: материалы VII Междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. У.Д.Розенфельда (Гродно, 16-17 октября 2014 г.). В 2 ч. Ч.1 ГрГУ им. Я Купалы; редкол.: Т.Г.Барановская (гл.ред.) [и др.. – Гродно: ГрГУ, 2015.
 4. Арт-колумнистика: специфика творческой деятельности // Журналістыка-2016: стан, праблемы, перспектывы: матэрыялы 18 Міжнароднай навук.- практычн. канф., Мінск, 10-11 лістапада 2016 г.; рэдкал. С.В.Дубовік [адказн. рэд. ]. – Мінск: ААТ«Паліграфкамбінат імя Якуба Коласа », 2016.
 5. Литературно-художественная критика как средство репрезентации искусства: проблемы трансформации ///Актуальные проблемы мировой художественной культуры: материалы VIII междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. У.Д.Розенфельда (Гродно, 20-21 октября 2016 г.). В 2 ч. Ч.1 ГрГУ им. Я Купалы; редкол.: Т.Г.Барановская (гл.ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2016.
 6. Трансформация типологических параметров белорусского киноиздания: от ведомственного бюллетеня к специализированному журналу // Корпоративная пресса в условиях конвергенции СМИ и глобализации информационного пространства: материалы круглого стола, Минск, 16 марта 2017 г. / редкол.: С.В.Дубовик (отв. Ред.) [ и др.]. – Минск: Изд.центр БГУ, 2017.
 7. Роль газеты «Звезда» в становлении белорусской кинокритики //Медиапространство Беларуси. История и современность ( к 100-летию газеты «Звязда» и 90-летию газеты «Советская Белоруссия»): материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20 окт. 2-17 г. / редкол.: С.В.Дубовик (отв. ред.) [ и др.]. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2017.
 8. Белорусская киноколумнистика: между критикой и журналистикой //Журналистика в 2016 году: творчество, профессия, индустрия. СБ. материалов международной науч.-практ. конф. , Москва, 7-8 февраля, 2017 г. – М.: Медиамир; Ф-т журн. МГУ им. М.В.Ломоносова, 2017.
 9. Публицистические основы кинокритического текста // // Журналістыка-2017 : стан, праблемы, перспектывы: матэрыялы 19 Міжнар. Навук.-практ. Канф., 16-17 лістпада, 2017., Мінск / рэдкал.: С.В.Дубовік (адк. Рэд.) [ і інш.]. – Вып. 19. – Мінск: ААТ “Паліграфкамбінат імя Я.Коласа”, 2017.
 10. От литературно-художественной критики к арт-журналистике // Журналистика в 2017 году: творчество, профессия, индустрия. Сб. материал. Междунар. научно-практич. конф., Москва, 5-7 февраля 2018 г. – М.: МедиаМир; Факультет журналистики  МГУ им. М.В.Ломоносова, 2018.
 11. Ежедневные газеты международных кинофестивалей как вид специализированно-корпоративной прессы // Международная журналистика-2018: глобальные вызовы, региональное партнерство и медиа: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 15 февр 2018 г./ сост. Б.Л.Залесский; под общ. Ред. Т.Н.Дасаевой. – Минск: Изд. Центр БГУ, 2018.
 12. Деонтологические проблемы в кинокритике // Журналістыка-2018: стан, праблемы, перспектывы: матэрыялы 20-й Міжнар. Навук.-практ. Канф. 16-17 лістапада , 2018 г., Мінск . – Вып 20. – Мінск: БДУ, 2018.
 13. Развлекательные стратегии и коммуникативно-речевые тактики в киножурналистике (из опыта белорусской прессы) / Л.П.Саенкова-Мельницкая //Медиа в современном мире. 58-е Петербургские чтения: сб. матер. Междунар. науч. форума (18-19 апреля 2019 г.) / отв. ред. В.В.Васильева. В 2-х томах. Т.2. – СПб., 2019.
 14. Региональная газета как часть культурно-просветительской журналистики (из опыта гродненской газеты «перспектива») // Рэгіянальныя СМІ ў лічбавую эпоху: стан, праблемы, перспектывы: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 12-13 лютага 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В.М.Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.] [Электронны рэсурс]
  http://elib.bsu.by/handle/123456789/217204
 15. Представление «нового» белорусского кино в национальном медиапространстве: рекламные акценты / Л.П.Саенкова-Мельницкая // Журналистика в 2018 году: творчесвто, профессия, индустрия: сб. мат. Междунар. науч-практ. конф. – М.: Фак. Журн. МГУ, 2019.
 16. Рекламные элементы в белорусском кинокритическом дискурсе // Слов ў кантэксце часу: матэрыялы IV Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 90-годдзю з дня нараджэння д-ра філал. навук праф. А.І.Наркевіча, Мінск, 14-15 сак. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: В.М.Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2019.
 17. Китайский международный медиафорум в рамках проекта “Один пояс, один путь” как платформа творческого сотрудничества (совм. с Чжан Хайянь) / Людмила Саенкова // Международная журналистика – 2019: евразийско-атлантическое партнерство и медиа: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21 февр. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: Б.Л.Залесский (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2019.
 18. Кинокритика как вид медиапрактики: культурно-феноменологический аспект // Социальные, культурные и коммуникативные практики в динамике общественного развития: материалы междунар. науч.-практ. конф. (29-30 ноября 2018 г.), Гродно, 2018.
 19. Кинокритика в контексте журналистики: трансформация медийных практик // Мультимедийная журналистика: медиакоммуникации и медиаиндустрия [Электронный ресурс]: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1 марта 2019 г. / белорус. гос. ун-т; редкол.: О.М.Самусевич (отв. ред.) [и др.], под общ. ред. Н.А.Федотовой. – Минск: БГУ, 2019.

Публікацыі ў замежных зборніках:

 1. Белорусская кинематография на рубеже двух эпох // Музей югославской кинотеки. X кинофестиваль «Слободна зона». – Белград : Народная библиотека Сербии, 2014.
 2. Литературно-художественная критика и массовая культура: процессы взаимодействия и трансформации // Медиакоммуникации в XXI веке: императивы, вызовы, перспективы: материалы Международной научно-практической конф., Донецк, 29-30 апреля 2015 г.; редкол.: Борев Ю.Б. [ и др.]. – Донецк, 2015.
 3. Литературно-художественная критика как средство репрезентации смысловых доминант искусства: проблемы трансформации // Современные проблемы исследования и управления проблем культуры и искусства: материалы Международной  научн. конф., Батуми, 13-15 ноября, 2015 г.
 1. Медиатекст как феномен культуры: «Кинодом» в газете «СБ.Беларусь сегодня» // Язык в координатах массмедиа: материалы I междунар.научно-практической  конф. , Варна, 6-9 сентября 2016г. – Варна: Шуменский университет имени епископа Константина Преславского, 2016.
 2. Живописный интертекст как смыслообразующий компонент игрового фильма // Культура в фокусе научных парадигм: материалы IV Международной научно-практической конференции (Донецк, 6-7 апреля 2016 г.) / научн. ред. Кравченко О.А., Каика Н.Е. – Донецк: ДонНУ, 2016. – Вып. 4
 3. Категория автора в кинокритическом медиатексте // Медиалингвистика. Вып. 6. Язык в координатах массмедиа: матер. II Междунар. науч.-практ. конф. (2-6 июля 2017 г., Санкт-Петербург, Россия) / отв. ред. А.А.Малышев. – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т , Ин-т «Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций, 2017.
 4. Литературно-художественная критика в СМИ: изменение смысловых доминант и авторских стратегий // Культура в фокусе научных парадигм. Науч. журнал. Культурология. Филология. Журналистика. / научн. ред. Кравченко О.А и др.– Донецк, ДонНУ, 2018. – Вып. 6.
 5. Разнообразие дискурсивных практик в кинокритическом творчестве // Культура в фокусе научных парадигм. Науч. журнал Культурология. Филология. Журналистика. / научн. ред. Кравченко О.А и др.– Донецк, ДонНУ, 2019. – Вып. 8.

Публікацыі ў СМІ

 184 публікацыі (часопісы “На экранах”, “Мастацтва”,  “Маладосць”, газеты “СБ.Беларусь сегодня”, “Літаратура і мастацтва”, “Гродзенская праўда”); вядучая радыёпраграмы “Диалоги о культуре” ( радыёканал “Культура”).

Грамадская дзейнасць: Член экспертнай камісіі Міністэрства кульутры Беларусі, член мастацкага савету аб’яднання дакументальных фільмаў “Летапіс” Нацыянальнай кінастудыі “Беларусьфільм”, член рэдкалегій часопісаў “На экранах”, “Маладосць”. Адказны сакратар навуковога выдання “Журнал белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика».


Навуковыя зацікаўленні: кінакрытыка як від творчай дзенасці ў медыясферы; масавая культура і журналістыка; экраннае мастацтва і журналістыка; літаратурна-мастацкая крытыка і арт-журналістыка.

Узнагароды: неаднаразовы лаўрэат прэмій Беларускага саюза журналістаў, Беларускага саюза кінематографістаў, узнагароджана ганаровымі знакамі –  «Выдатнік адукацыі» Міністэрства адукацыі  Рэспублікі Беларусь (2004) и «Выдатнік друку Беларусі» Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь (2006), Ганаровай  Граматай Савета міністраў Рэспублікі Беларусь (2014). У  2018 годзе   –  спецыяльны  прыз  «За вклад в журналистику» Нацыянальнага конкурса друкаваных  СМІ  «Залатая Літара».  

 

Кантакты: тел. +375-17-259-70-24.

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вверх