Карповіч Марыя Пятроўна, дацэнт кафедры тэорыі і метадалогіі журналістыкі

Вучоная ступень, званне: кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Адукацыя (ВНУ, якую закончыла, спецыяльнасць): Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філолаг

Якія курсы чытае: “Тэорыя і практыка рэдагавання”; “Журналісцкая дзейнасць у інфармацыйным агенцтве”.

Навуковыя інтарэсы; сферы навукі, у якіх можа выступаць у якасці эксперта, апанента: Маўленчая камунікацыя ва ўмовах беларуска-рускага білінгвізму; медыятэкст у сучасных СМІ; метадалогія сучаснага рэдагавання.

Тэма кандыдацкай дысертацыі, год абароны: “Сопоставительно-стилистический аспект русского и белорусского словообразования (на материале личных номинаций), 1990 г.

Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations

Агульная колькасць навуковых публікацый: 60.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя працы (манаграфіі, падручнікі, вучэбныя дапаможнікі, артыкулы)

1. Карповіч, М.П. Метадалогія сучаснага рэдагавання/ М.П.Карповіч //Журналістыка – 2008: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 10-й Міжднароднай навукова-практычнай канферэнцыі /Рэдкал.:С.В.Дубовік (адк.рэд.) [і інш.]. Вып. 10.-- Мінск, БДУ, 2008.-- С. 29-32.

2. Карповіч, М.П. Аўтарскі замысел ў журналісцкім тэксце/ М.П.Карповіч // Журналістыка – 2009: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 11-й Міжднароднай навукова-практычнай канферэнцы, прысвечанай 65-годдзю факультэта журналістыкі /Рэдкал.:С.В.Дубовік (адк.рэд.) [і інш.]. Вып. 11-- Мінск, БДУ, 2009.-- С. 27-33.

3. Карповіч, М. Слова ў сучасным эканамічным медыякантэксце / М. П. Карповіч // Слова ў кантэксце часу: да 80-годдзя доктара філалагічных навук, прафесара Аркадзя Іосіфавіча Наркевіча: зб. навук. прац. / пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. С. 210 – 219

4. Карповіч, М. Мова і маўленчы прафесіяналізм (з тэорыі, уласнага вопыту і назіранняў) / М. Карповіч // Мова–Літаратура–Культура: матэрыялы VI Міжнар. навук. канф., Мінск., 28-29 кастр. 2010 г. У 2 ч. Ч. 1 і Ч. 2 / Беларус. Дзярж. ун-т. – Мінск: Выд. Центр БДУ, 2010. – С. 29–40.

5. Карповіч, М. Тэкставая творчасць у журналістыцы. Фактары абумоўленасці / М. Карповіч // Журналістыка – 2010: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 12-й Міжнар. навук.-практ. канф. / Рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.)[і інш.].- Вып. 12 – Мінск: БДУ, 2010. С. 20 – 23.

6. Карповіч, М.П. Мова і маўленчы прафесіяналізм (з тэорыі ўласнага вопыту і назіранняў) /М.П.Карповіч //Мова—Літаратура—Культура: Матэрыялы VI Міжн. навук.канф., Мінск 28-29 кастр.2010 г.: у 2-х ч. Ч.1/Беларус. Дзярж. У-нт. Мінск: Выд.цэнтр БДУ, 2011. С.29-40. 

7. Карповіч, М.П. Журналістыка ў сферы накувых інтэрасаў) /М.П.Карповіч //Журналістыка – 2011: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 13-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі /Рэдкал.:С.В.Дубовік (адк.рэд.) [і інш.]. Вып. 13-- Мінск, БДУ, 2011-- С. 

8. Карповіч, М. П. Дыпломная работа выпускніка Інстытута журналістыкі БДУ/ М. П. Карповіч. – Мінск: БДУ, 2012. – 99 с.

9. Карпович, М.П. Коммуникативистика в терминосфере медийных исследований / М. Карпович // Журналістыка – 2013 г., Стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 15-й Міжнар. навук.-практ. канф., 5-6 сн. 2013 г., Мінск / рэдкал. : С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 14.  – Мінск: БДУ, 2013. – С. 20-24.

10.    Карпович, М. Камунікатыўная прастора ў журналістыцы (фрагменты) /М. Карповіч// Журналістыка-2014: стан, праблемы і перспектывы: мат.16-й Міжн. навук-практ. канф., 4-5 сн. 2014 г., Минск /рэдкал.: С. В. Дубовік (адк.рэд.) [і інш.]. – Вып. 16 – Мінск: БДУ, 2014. – 0,4 др. арк.

11.    Карпович, М. Разработка учебных программ «Социолингвистика (литературное редактирование)» по специальности «Информация и коммуникация»; Литературное редактирование (заочное отделение) 2014 г.

12. Рытарычны ідэал у журналістыцы: навукова-практычны пошук Мінск: Тэхнапрынт, 2004. – 202 с. (манаграфія)

13. Речемыслительная культура в средствах массовой информацыи//Газета+радио: в помощь редакторам региональных СМИ. – Минск: БГУ, 2004. (25 с.)

Аўтар і рэдактар у падрыхтоўцы ннавуковага выдання// Жыццём і словам прысягаючы….: да 85-годдзя праф. М. Я. Цікоцкага: зб. навук. прац./ пад агул. рэд. праф. В. І. Іўчанкова. Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2007. –(7 с.)

14. Слова ў сучасным эканамічным медыякантэксце// Слова у кантэксце часу: да 80-годдзя прафесара А, І. Наркевіча: зб. навук. прац/ пад. агул. рэд. В. І. Іўчанкава. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. – (9 с.)

15. Аўтарскі замысел у журналісцкім тэксце// Журналістыка – 2009: Матэрыялы 11-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі/ рэдкал. С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 11. – Мінск: БДУ, 2009. – (6 с.)

Званні, узнагароды: 

Ганаровыя граматы БДУ (1980; 1986; 2004; 2009 гг.)

Ганаровая грамата Саюза журналістаў БССР (1982 г.)

Ганаровая грамата Міністэрства адукацыі і навукі РБ (1996 г.) 

Ганаровая грамата Нацыянальнай дзяржаўнай телерадыёкампаніі РБ (1999 г.)

Ганаровая грамата Міністэрства інфармацыі РБ (2001 г.)

Нагрудный знак “Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь” (1999 г.) 

Нагрудный знак “Выдатнік друку Беларусі” (2004 г.)

Падзяка Кіраўніцтва Справамі Савета Міністраў РБ г. за выкладанне беларускай мовы супрацоўнікам апарата Саўміна (1992 г.)

 

Контакты:

тел. +375-17-259-70-19 (тел. кафедры)

Карповіч Марыя Пятроўна, дацэнт кафедры тэорыі і метадалогіі журналістыкі

Вучоная ступень, званне:кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Адукацыя (ВНУ, якую закончыла, спецыяльнасць): Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філолаг

Якія курсы чытае: “Тэорыя і практыка рэдагавання”; “Журналісцкая дзейнасць у інфармацыйным агенцтве”.

Навуковыя інтарэсы; сферы навукі, у якіх можа выступаць у якасці эксперта, апанента:Маўленчая камунікацыя ва ўмовах беларуска-рускага білінгвізму; медыятэкст у сучасных СМІ; метадалогія сучаснага рэдагавання.

Тэма кандыдацкай дысертацыі, год абароны: “Сопоставительно-стилистический аспект русского и белорусского словообразования (на материале личных номинаций), 1990 г.

Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations

Агульная колькасць навуковых публікацый: 60.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя працы (манаграфіі, падручнікі, вучэбныя дапаможнікі, артыкулы)
1. Карповіч, М.П. Метадалогія сучаснага рэдагавання/ М.П.Карповіч //Журналістыка – 2008: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 10-й Міжднароднай навукова-практычнай канферэнцыі /Рэдкал.:С.В.Дубовік (адк.рэд.) [і інш.]. Вып. 10.-- Мінск, БДУ, 2008.-- С. 29-32.
2. Карповіч, М.П. Аўтарскі замысел ў журналісцкім тэксце/ М.П.Карповіч // Журналістыка – 2009: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 11-й Міжднароднай навукова-практычнай канферэнцы, прысвечанай 65-годдзю факультэта журналістыкі /Рэдкал.:С.В.Дубовік (адк.рэд.) [і інш.]. Вып. 11-- Мінск, БДУ, 2009.-- С. 27-33.
3. Карповіч, М. Слова ў сучасным эканамічным медыякантэксце / М. П. Карповіч // Слова ў кантэксце часу: да 80-годдзя доктара філалагічных навук, прафесара Аркадзя Іосіфавіча Наркевіча: зб. навук. прац. / пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. С. 210 – 219
4. Карповіч, М. Мова і маўленчы прафесіяналізм (з тэорыі, уласнага вопыту і назіранняў) / М. Карповіч // Мова–Літаратура–Культура: матэрыялы VI Міжнар. навук. канф., Мінск., 28-29 кастр. 2010 г. У 2 ч. Ч. 1 і Ч. 2 / Беларус. Дзярж. ун-т. – Мінск: Выд. Центр БДУ, 2010. – С. 29–40.
5. Карповіч, М. Тэкставая творчасць у журналістыцы. Фактары абумоўленасці / М. Карповіч // Журналістыка – 2010: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 12-й Міжнар. навук.-практ. канф. / Рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.)[і інш.].- Вып. 12 – Мінск: БДУ, 2010. С. 20 – 23.
6. Карповіч, М.П. Мова і маўленчы прафесіяналізм (з тэорыі ўласнага вопыту і назіранняў) /М.П.Карповіч //Мова—Літаратура—Культура: Матэрыялы VI Міжн. навук.канф., Мінск 28-29 кастр.2010 г.: у 2-х ч. Ч.1/Беларус. Дзярж. У-нт. Мінск: Выд.цэнтр БДУ, 2011. С.29-40. 
7. Карповіч, М.П. Журналістыка ў сферы накувых інтэрасаў) /М.П.Карповіч //Журналістыка – 2011: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 13-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі /Рэдкал.:С.В.Дубовік (адк.рэд.) [і інш.]. Вып. 13-- Мінск, БДУ, 2011-- С. 
8. Карповіч, М. П. Дыпломная работа выпускніка Інстытута журналістыкі БДУ/ М. П. Карповіч. – Мінск: БДУ, 2012. – 99 с.
9. Карпович, М.П. Коммуникативистика в терминосфере медийных исследований / М. Карпович // Журналістыка – 2013 г., Стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 15-й Міжнар. навук.-практ. канф., 5-6 сн. 2013 г., Мінск / рэдкал. : С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 14.  – Мінск: БДУ, 2013. – С. 20-24.
10.    Карпович, М. Камунікатыўная прастора ў журналістыцы (фрагменты) /М. Карповіч// Журналістыка-2014: стан, праблемы і перспектывы: мат.16-й Міжн. навук-практ. канф., 4-5 сн. 2014 г., Минск /рэдкал.: С. В. Дубовік (адк.рэд.) [і інш.]. – Вып. 16 – Мінск: БДУ, 2014. – 0,4 др. арк.
11.    Карпович, М. Разработка учебных программ «Социолингвистика (литературное редактирование)» по специальности «Информация и коммуникация»; Литературное редактирование (заочное отделение) 2014 г.
12. Рытарычны ідэал у журналістыцы: навукова-практычны пошук Мінск: Тэхнапрынт, 2004. – 202 с. (манаграфія)
13. Речемыслительная культура в средствах массовой информацыи//Газета+радио: в помощь редакторам региональных СМИ. – Минск: БГУ, 2004. (25 с.)
Аўтар і рэдактар у падрыхтоўцы ннавуковага выдання// Жыццём і словам прысягаючы….: да 85-годдзя праф. М. Я. Цікоцкага: зб. навук. прац./ пад агул. рэд. праф. В. І. Іўчанкова. Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2007. –(7 с.)
14. Слова ў сучасным эканамічным медыякантэксце// Слова у кантэксце часу: да 80-годдзя прафесара А, І. Наркевіча: зб. навук. прац/ пад. агул. рэд. В. І. Іўчанкава. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. – (9 с.)
15. Аўтарскі замысел у журналісцкім тэксце// Журналістыка – 2009: Матэрыялы 11-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі/ рэдкал. С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 11. – Мінск: БДУ, 2009. – (6 с.)

Званні, узнагароды: 
Ганаровыя граматы БДУ (1980; 1986; 2004; 2009 гг.)
Ганаровая грамата Саюза журналістаў БССР (1982 г.)
Ганаровая грамата Міністэрства адукацыі і навукі РБ (1996 г.) 
Ганаровая грамата Нацыянальнай дзяржаўнай телерадыёкампаніі РБ (1999 г.)
Ганаровая грамата Міністэрства інфармацыі РБ (2001 г.)
Нагрудный знак “Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь” (1999 г.) 
Нагрудный знак “Выдатнік друку Беларусі” (2004 г.)
Падзяка Кіраўніцтва Справамі Савета Міністраў РБ г. за выкладанне беларускай мовы супрацоўнікам апарата Саўміна (1992 г.)

Вверх